Antična filozofija 1

Antična filozofija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Zore Franc

Pregled glavnih obdobij, avtorjev in filozofskih šol v obdobju grške in rimske filozofije iz časa antike.
1. Začetki antične filozofije. Zgodnja grška misel (t. i. »predsokratiki«) in sofistika.
2. Klasična grška filozofija: Sokrat, Platon in Aristotel.
3. Helenistične filozofske šole (stoiki, skeptiki in epikurejci) in začetki rimske filozofije.
4. Poznoantična filozofija: začetki krščanske filozofije in novoplatonizem (Plotin).

Temeljna literatura / Basic Readings:
Burkard – Kunzmann – Wiedmann, DTV Atlas filozofije, Ljubljana 1997, str. 29–63.
Fragmenti predsokratikov, Ljubljana 2012: Miletčani (zv. 1, str. 175–185, 211, 227), Heraklit (zv. 1, str. 373–403), Parmenid (zv. 1, str. 525–545), sofisti (zv. 3, str. 47–53, 91–99).
Platon, Zbrana dela I, Celje 2004, str. 492–528 (Simpozij), str. 1130–1184 (Država 373 C–541 B).
Aristotel, Metafizika, Ljubljana 1999, str. 147–167 (6. knj., 7. knj.: 1–4 pogl.), 297–325 (12. knj.).
Aristotel, O duši, Ljubljana 1993, str. 109–141 (2. knj.: pogl. 1–5).
Diogen Laertski, Življenja in misli znamenitih filozofov, Ljubljana 2015, str. 556–574 (9. knjiga, Piron) in 581–632 (10. knjiga, Epikur).
Seneka, O srečnem življenju in druge razprave, Ljubljana 2001, str. 5–71, 100–113.
Plotin, Zbrani spisi, Ljubljana 2016 in naprej: str. 54–76 (O lepem), 403–413 (O dialektiki).

Priporočena literatura / Suggested Readings:
Reale, G., Zgodovina antične filozofije, Ljubljana 2002, 1. zv., str. 1–396; 2. zv., str. 1–451; 3. zv., str. 135–398; 4. zv., str. 381–565.
Platon, Zbrana dela I, Celje 2004, str. 54–67 (Evtifron), 74–91 (Apologija).
Zore, F., Iz zgodovine antične grške filozofije, Ljubljana 2001.