Studijski programi druge stopnje

Oddelek za psihologijo

Drugostopenjski študijski program Psihologija

Oddelek za psihologijo na drugi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program Psihologija. Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.

Vsebine

Študijski program druge stopnje Psihologija se na Oddelku za psihologijo FF UL izvaja od študijskega leta 2012/13.

Ta študijski program študentu da poglobljeno znanje in veščine s področja temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti. Študent izpopolni svoje raziskovalne veščine in se usposobi za uporabo psiholoških diagnostičnih pripomočkov ter izvajanje psihološke obravnave.

Drugostopenjski študij je splošen in posameznika usposobi za samostojno opravljanje poklica psihologa na kateremkoli področju psihološke dejavnosti. Magister psihologije zna razvijati in uporabljati psihološke principe, znanje, modele in metode na etičen in znanstven način.

Pridobitev strokovnega magisterija posamezniku tudi omogoči, da nadaljuje študij psihologije na III. stopnji, tj. doktorskem študiju, da specializira posamezno področje psihološke dejavnosti (npr. klinično psihologijo pri nas, psihologijo dela in organizacije, nevropsihologijo ali šolsko psihologijo v tujini itd.) ali da vstopi v programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja.

Posameznik, ki zaključi prvo in drugo stopnjo psihologije oz. nabere v času svojega akademskega študija 300 ECTS vsebin psihologije, po zaključenem dodatnem letu supervizirane prakse lahko zaprosi za certifikat EuroPsy - evropski certifikat iz psihologije. Študijski program druge stopnje Psihologija na FF UL je priznan kot veljaven za pridobitev tega certifikata.

Cilj drugostopenjskega študija psihologije je opremiti študenta s poglobljenim znanjem in veščinami s področja temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti in nekaterih drugih, s psihologijo povezanih znanosti. Ta znanja so osnova za samostojno opravljanje poklica psihologa in nadaljevanje študija psihologije na III. stopnji (doktorskem študiju, specializaciji) ter specifična strokovna izpopolnjevanja.

Cilj programa je, da študent pridobi dodatno teoretično znanje, razumevanje in veščine na področjih, ki jih obravnava že prvostopenjski študij psihologije, izpopolni svoje raziskovalne veščine in se usposobi za uporabo psiholoških diagnostičnih pripomočkov ter izvajanje zahtevnejše psihološke obravnave. Poleg razvoja splošnih kompetenc, ki psihologu praktiku omogočajo zagotavljanje učinkovitih uslug svojim obravnavancem, je na tej stopnji študija posebej pomemben cilj razvoj predmetnospecifičnih kompetenc, ki so povezane s psihološko vsebino poklicne prakse.

Po končanem študiju je magister psihologije pripravljen za opravljanje samostojne psihološke prakse na kateremkoli poklicnem področju. Zna razvijati in uporabljati psihološke principe, znanje, modele in metode na etičen in znanstven način. Njegovo delo temelji na načelih strokovne etike, na njegovi osebnostni zrelosti in je usmerjeno k napredku, dobrobiti in učinkovitosti posameznika, skupin, organizacij in družbe.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku in v učnih načrtih predmetov. Za druge pomembne informacije glejte povezave na levi strani v razdelku Magistrski študij.

Urnik

Urnik letnega semestra 2020/2021 prvega letnika rednega študija druge stopnje.

Urnik letnega semestra 2020/2021 drugega letnika rednega študija druge stopnje.

Urnik zimskega semestra 2020/2021 prvega letnika rednega študija druge stopnje.

Urnik zimskega semestra 2020/2021 drugega letnika rednega študija druge stopnje.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Diferencialna psihologija 30 30 0 0 4 zimski
Kadrovska psihologija 45 45 45 0 9 letni
Kliničnopsihološka diagnostika 60 15 45 0 8 celoletni
Psihosocialni odnosi v šoli 45 30 45 0 8 celoletni
Razvojnopsihološke teorije 60 30 15 0 7 zimski
Svetovanje in psihoterapija 90 15 30 0 10 letni
Uporabna kognitivna psihologija 30 30 0 0 4 zimski
Uporabna psihometrija 60 45 0 0 7 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
2. letnik P S V D KT Semester
Didaktika psihologije 15 30 15 0 4 zimski
Magistrsko delo 0 30 0 0 15 celoletni
Organizacijska psihologija 30 30 30 0 6 zimski
Psihološka študijska praksa 0 0 0 0 17 letni
Psihološki vidiki psihopatologije 30 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Diagnostika v vzgoji in izobraževanju 15 0 15 0 3 zimski
Družina v stresni situaciji 0 30 0 0 3 zimski
Ekonomska psihologija 15 15 0 0 3 zimski
Karierni razvoj zaposlenih 10 20 0 0 3 zimski
Klinična psihologija in psihoterapija otrok in mladostnikov 0 30 0 0 3 zimski
Kognitivna nevroznanost psihopatologije 15 15 0 0 3 zimski
Metode in tehnike psihoterapije in psihološkega svetovanja 15 15 0 0 3 zimski
Okoljska psihologija 10 20 0 0 3 zimski
Otrok v družini in vrtcu 10 20 0 0 3 zimski
Psihologija organizacijske dinamike 10 20 0 0 3 zimski
Psihološke intervencije v vzgoji in izobraževanju 15 15 0 0 3 zimski
Šolsko psihološko svetovanje 10 20 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka