Interpretation of Literary Texts: Slovak short prose (20th century)

Interpretation of Literary Texts: Slovak short prose (20th century)

Lectures: 15

Seminars: 0

Tutorials: 30

ECTS credit: 4

Lecturer(s): doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Prednášky načrtnú niektoré kľúčové body slovenskej literatúry v priebehu 20. storočia v súvislosti s prelomovými spoločensko-historickými udalosťami (prelom storočia, medzivojnové obdobie, povojnové obdobie 1945-1948, 60. roky, po roku 1989).
Vybrané budú výnimočné autorské poetiky v jednotlivých dekádach v komparácii s príbuznými a blízkymi (česká) literatúrami a svetovou literatúrou sprostredkovanou súčasníkmi.
Časť prednášok bude venovaná taktiež literárnej kritike a publicistike s osobitným zreteľom na prelomových rokoch (po roku 1918, 1948, 1956, 1969 a 1989).
Seminárne cvičenia sa sústredia na čítanie a interpretáciu vybraných prozaických diel (kanonizovaných aj menej známych) a niektorých významných literárnovedných a literárnokritických diel viažucich sa na jednotlivé literárne diela. V rámci románovej tvorby budú pre účely interpretácie vybrané diela z každej dekády (historický román, generačný román, spoločenský román, socrealistický román, postmodernistický román). Krátka próza (novela a krátky príbeh) budú predstavené v jej celostnej tematicko-motívovej a štruktúrnej diferencovanosti. Druhá časť seminárnych cvičení sa bude venovať slovinsko-slovenským kultúrnym vzťahom v 20. storočí s osobitým dôrazom na výskume korešpondencie, kritike prekladu, plánovaní prekladateľských stratégií do budúcna (prekladateľská práca, inštitúcie a kultúrne ustanovizne, vedúce osobnosti slovinsko-slovenských kultúrnych vzťahov).