Studijski programi druge stopnje

Oddelek za psihologijo

Drugostopenjski študijski program Psihologija

Oddelek za psihologijo na drugi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program Psihologija. Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.

Content

Študijski program druge stopnje Psihologija se na Oddelku za psihologijo FF UL izvaja od študijskega leta 2012/13.

Ta študijski program študentu da poglobljeno znanje in veščine s področja temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti. Študent izpopolni svoje raziskovalne veščine in se usposobi za uporabo psiholoških diagnostičnih pripomočkov ter izvajanje psihološke obravnave.

Drugostopenjski študij je splošen in posameznika usposobi za samostojno opravljanje poklica psihologa na kateremkoli področju psihološke dejavnosti. Magister psihologije zna razvijati in uporabljati psihološke principe, znanje, modele in metode na etičen in znanstven način.

Pridobitev strokovnega magisterija posamezniku tudi omogoči, da nadaljuje študij psihologije na III. stopnji, tj. doktorskem študiju, da specializira posamezno področje psihološke dejavnosti (npr. klinično psihologijo pri nas, psihologijo dela in organizacije, nevropsihologijo ali šolsko psihologijo v tujini itd.) ali da vstopi v programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja.

Posameznik, ki zaključi prvo in drugo stopnjo psihologije oz. nabere v času svojega akademskega študija 300 ECTS vsebin psihologije, po zaključenem dodatnem letu supervizirane prakse lahko zaprosi za certifikat EuroPsy - evropski certifikat iz psihologije. Študijski program druge stopnje Psihologija na FF UL je priznan kot veljaven za pridobitev tega certifikata.

Cilj drugostopenjskega študija psihologije je opremiti študenta s poglobljenim znanjem in veščinami s področja temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti in nekaterih drugih, s psihologijo povezanih znanosti. Ta znanja so osnova za samostojno opravljanje poklica psihologa in nadaljevanje študija psihologije na III. stopnji (doktorskem študiju, specializaciji) ter specifična strokovna izpopolnjevanja.

Cilj programa je, da študent pridobi dodatno teoretično znanje, razumevanje in veščine na področjih, ki jih obravnava že prvostopenjski študij psihologije, izpopolni svoje raziskovalne veščine in se usposobi za uporabo psiholoških diagnostičnih pripomočkov ter izvajanje zahtevnejše psihološke obravnave. Poleg razvoja splošnih kompetenc, ki psihologu praktiku omogočajo zagotavljanje učinkovitih uslug svojim obravnavancem, je na tej stopnji študija posebej pomemben cilj razvoj predmetnospecifičnih kompetenc, ki so povezane s psihološko vsebino poklicne prakse.

Po končanem študiju je magister psihologije pripravljen za opravljanje samostojne psihološke prakse na kateremkoli poklicnem področju. Zna razvijati in uporabljati psihološke principe, znanje, modele in metode na etičen in znanstven način. Njegovo delo temelji na načelih strokovne etike, na njegovi osebnostni zrelosti in je usmerjeno k napredku, dobrobiti in učinkovitosti posameznika, skupin, organizacij in družbe.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku in v učnih načrtih predmetov. Za druge pomembne informacije glejte povezave na levi strani v razdelku Magistrski študij.

Urnik

Urnik letnega semestra 2020/2021 prvega letnika rednega študija druge stopnje.

Urnik letnega semestra 2020/2021 drugega letnika rednega študija druge stopnje.

Urnik zimskega semestra 2020/2021 prvega letnika rednega študija druge stopnje.

Urnik zimskega semestra 2020/2021 drugega letnika rednega študija druge stopnje.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Differential Psychology 30 30 0 0 4 zimski
Personnel Psychology 45 45 45 0 9 letni
Clinical-psychological Diagnostics 60 15 45 0 8 celoletni
Psycho-social Relations in School 45 30 45 0 8 celoletni
Theories of Developmental Psychology 60 30 15 0 7 zimski
Counselling and Psychotherapy 90 15 30 0 10 letni
Applied Cognitive Psychology 30 30 0 0 4 zimski
Applied Psychometrics 60 45 0 0 7 zimski
Outside elective subjects 3
2. Year P S V D KT Semester
Didactics of Psychology 15 30 15 0 4 zimski
Master’s Thesis 0 30 0 0 15 celoletni
Organizational Psychology 30 30 30 0 6 zimski
Psychological Internship 0 0 0 0 17 letni
Psychological Aspects of Psychopatology 30 15 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 12
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Educational Diagnostic 15 0 15 0 3 zimski
Family and Stress 0 30 0 0 3 zimski
Economic Psychology 15 15 0 0 3 zimski
Employees' Career Development 10 20 0 0 3 zimski
Clinical Psychology and Psyhotherapy of Childhood and Adolescence 0 30 0 0 3 zimski
Cognitive Neuroscience of Psychopathology 15 15 0 0 3 zimski
Methods and Techniques in Psychotherapy and Psychological Counselling 15 15 0 0 3 zimski
Environmental Psychology 10 20 0 0 3 zimski
Child in the Family and Nursery School 10 20 0 0 3 zimski
Psychology of Organizational Dynamic 10 20 0 0 3 zimski
Psychological Interventions in Education 15 15 0 0 3 zimski
School psychological counselling 10 20 0 0 3 zimski

Staff