Antropologija prostora

Antropologija prostora

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan, izr. prof. dr. Kozorog Miha

Antropologija se v vidnejši meri ukvarja s problematiko prostora šele od 90-ih let 20. stoletja. Znotraj tega raziskovalnega področja obstajajo različne tradicije koncipiranja prostora. Antropologi problematizirajo prostor v smislu človekovega telesa, glede na njegovo organizacijo in simbolnost, kot ju ureja kultura (npr. naš – njihov, javni – zasebni, moški – ženski, sveti – profani prostor itd.), v smislu krajinskih reprezentacij kulture, skozi fizične in ekološke dejavnike okolja ter njihov pomen za ljudi. Glede na sodobne globalne povezave in iz tega izhajajočo geografijo »skrčenega sveta« obravnava tudi izvajanje družbene moči in nadzora nad prostorom. Predmet teoretsko izhaja iz dveh epistemoloških tradicij, in sicer fenomenološke, ki izhaja iz akterja in njegove vpetosti v »zunanji« svet, ter materialistične (tudi marksistične), ki izhaja iz »zunanjih struktur« in razmerij družbene moči, kot te delujejo na subjektovo koncipiranje sveta. Na vajah se študentje in študentke seznanjajo z referenčnimi etnografijami in jih kritično prediskutirajo. Terenske vaje potekajo v obliki skupinskega projektnega dela, npr. na temo krajine kot nacionalnega simbola ali različnih pomenov izbranega kraja ipd.

1. Appadurai, Arjun, 1996, The Production of Locality. V: A. Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis in London: University of Minnesota Press. Pp. 178–199.
2. Augé, Marc, 1995, Non-places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity. London in New York: Verso.
3. Casey, Edward S., 1996, How to Get from Space to Place in a Fairly Short Stretch of Time: Phenomenological Prolegomena. In: Steven Feld and Keith H. Basso, (eds.) Senses of Place. Santa Fe: School of American Research Press. Pp. 13–52.
4. Crang, Mike in Nigel Thrift (ed.), 2001, Thinking Space. London and New York: Routledge.
5. Gupta, Akhil in James Ferguson, (eds.)., 1997, Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology. Durham in London: Duke University Press.
6. Gupta, Akhil in James Ferguson, (eds.), 1997, Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
7. Hirsch, Eric in Michael O'Hanlon, ur., 1994, The Anthropology of Landscape: Perspectives on Place and Space. Oxford: Clarendon Press.
8. Lefebvre, Henri, 1991, The Production of Space. Oxford: Blackwell.
9. Low, Setha, 2017, Spatializing Culture: The Ethnography of Space and Place. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
10. Low, Setha M. in Denise Lawrence-Zuniga, ur., 2003, The Anthropology of Space and Place: Locating Culture. Malden, Oxford, Victoria in Berlin: Blackwell Publishers.
11. Ingold, Tim, 2011, Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description. London and New York: Routledge.