Akademski diskurz v španščini 2

Akademski diskurz v španščini 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Santiago Alonso Gemma Maria

Vsebina

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti (izražanje preddobnosti; sočasnosti in zadobnosti; izražanje dopustnosti, izražanje možnosti, verjetnosti in hipotetičnosti; izražanje vzroka in namena) je poudarek na:
- pisnem in ustnem akademskem izražanju
- poglabljanju besedišča: fraze, kolokacije, predložne glagolske zveze