Studijski programi prve stopnje

Oddelek za psihologijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Psihologija

Vsebine

Oddelek za psihologijo na prvi stopnji študija izvaja enopredmetni univerzitetni študijski program PSIHOLOGIJA.

Cilj prvostopenjskega študija psihologije je opremiti študente in študentke z osnovnim znanjem in veščinami s področja temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti in nekaterih drugih, s psihologijo povezanih znanosti. Ta znanja so osnova za strokovno delo in za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje v različnih oblikah podiplomskega študija (na drugi stopnji študija psihologije) in strokovnega izpopolnjevanja. Na prvi stopnji študija psihologije se študenti in študentke orientirajo v različnih področjih psihologije. Pridobijo osnovno izobrazbo v vseh psiholoških disciplinah, spoznajo glavne teorije in metode v psihologiji, pridobijo osnovne psihološke spretnosti in spoznajo osnove raziskovanja v psihologiji. Pridobljena teoretična in metodološka znanja lahko prenašajo na druga področja družboslovja. Prva stopnja študija psihologije še ne zagotavlja poklicne kvalifikacije za delo psihologa, saj ne omogoča pridobitve kompetentnosti za opravljanje samostojne psihološke prakse. Po zaključeni prvi stopnji študija psihologije so diplomanti in diplomantke usposobljeni za opravljanje osnovnih nalog na področju družboslovnega strokovnega dela. Pridobljeno znanje jim v okviru ustrezne supervizije omogoča uporabo psiholoških spoznanj na različnih področjih človekovega delovanja in medosebnih odnosov. Delujejo lahko pod nadzorom magistra oziroma magistrice psihologije ali sodelujejo z drugimi strokovnjaki oziroma strokovnjakinjami na različnih področjih družbenih dejavnosti, pri čemer rešujejo enostavnejše psihološke probleme v okviru družbenih, ekonomskih in kulturnoustvarjalnih dejavnosti. Njihovo strokovno delo temelji na spoznanjih psihološke znanosti, na načelih psihološke strokovne etike, na osebnostni zrelosti ter je usmerjeno k napredku in humanizaciji posameznika, skupin in družbe.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

 

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Univerzitetni študijski program prve stopnje Psihologija
Kognitivna psihologija 75 0 60 0 9 letni
Metodologija psihološkega raziskovanja 30 0 15 0 3 zimski
Motivacija in emocije 30 30 30 0 6 zimski
Nevrofiziologija 30 0 0 0 3 zimski
Opisna statistika 45 0 30 0 5 zimski
Psihologija mladostništva in odraslosti 45 0 30 0 5 letni
Razvojna psihologija otroštva 60 0 30 0 6 zimski
Statistično zaključevanje 45 0 30 0 6 letni
Uvod v psihologijo 45 0 0 0 4 zimski
Uvod v psihologijo dela in organizacije 30 0 0 0 4 letni
Uvod v socialno psihologijo 30 0 0 0 3 letni
Zunanji izbirni predmeti 6
2. letnik P S V D KT Semester
Univerzitetni študijski program prve stopnje Psihologija
Konstrukcija socialnega sveta 30 30 30 0 6 zimski
Multivariatne metode 30 0 30 0 5 zimski
Osnove merjenja v psihologiji 45 0 45 0 6 letni
Osnove nevroznanosti in vedenjske nevrologije 30 0 15 0 3 zimski
Pedagogika in andragogika za psihologe 49 4 7 0 5 letni
Psihologija osebnosti 75 0 30 0 7 zimski
Psihologija socialne moči in socialnega vplivanja 30 15 30 0 5 letni
Psihologija učenja 30 30 45 0 7 letni
Uvod v klinično psihologijo 15 15 15 0 4 zimski
Uvod v pedagoško psihologijo 30 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Inteligentnost, nadarjenost, ustvarjalnost 15 15 0 0 3 letni
Kvalitativno psihološko raziskovanje 0 30 0 0 3 zimski
Otroška igra in risba 30 0 0 0 3 letni
Psihologija vsakdanjega življenja 15 15 0 0 3 letni
Psihološki pristopi k vseživljenjskemu kariernemu razvoju 15 0 15 0 3 letni
Zdravstvena psihologija 30 0 0 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Univerzitetni študijski program prve stopnje Psihologija
Kognitivna nevroznanost 30 0 0 0 3 letni
Psihologija dela 45 45 45 0 8 celoletni
Psihologija pouka 45 30 45 0 8 celoletni
Psihopatologija in socialna patologija 50 0 10 0 5 zimski
Razvojnopsihološka diagnostika 45 30 15 0 7 letni
Socialna psihologija: interakcija, grupa, aplikacija 30 15 30 0 5 letni
Stališča, socialne kognicije in reprezentacije 30 30 30 0 6 zimski
Testna teorija 60 0 45 0 7 zimski
Uporabna razvojna psihologija 30 30 15 0 5 letni
Uvod v svetovanje in psihoterapijo 30 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Inteligentnost, nadarjenost, ustvarjalnost 15 15 0 0 3 letni
Kvalitativno psihološko raziskovanje 0 30 0 0 3 zimski
Otroška igra in risba 30 0 0 0 3 letni
Psihologija vsakdanjega življenja 15 15 0 0 3 letni
Psihološki pristopi k vseživljenjskemu kariernemu razvoju 15 0 15 0 3 letni
Zdravstvena psihologija 30 0 0 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka