Studijski programi prve stopnje

Oddelek za psihologijo

Študijski program druge stopnje Psihologija

Vsebine

Oddelek za psihologijo na drugi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program PSIHOLOGIJA.

Temeljni cilj drugostopenjskega enopredmetnega študijskega programa Psihologija je opremiti študente in študentke s poglobljenim znanjem in veščinami s področja temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti in nekaterih drugih, s psihologijo povezanih znanosti. Ta znanja so osnova za samostojno opravljanje poklica psihologa ter nadaljevanje študija psihologije na III. stopnji (doktorskem študiju, specializaciji) in specifična strokovna izpopolnjevanja. Cilj programa je, da študenti in študentke pridobijo dodatno teoretično znanje, razumevanje in veščine na področjih, ki jih obravnava že prvostopenjski študij psihologije, ter da izpopolnijo svoje raziskovalne veščine in se usposobijo za uporabo psiholoških diagnostičnih pripomočkov ter izvajanje zahtevnejše psihološke obravnave. Poleg razvoja splošnih kompetenc, ki psihologom praktikom omogočajo zagotavljanje učinkovitih uslug svojim obravnavancem oziroma obravnavankam, je posebej pomemben cilj razvoj predmetno-specifičnih kompetenc, ki so povezane s psihološko vsebino poklicne prakse. Po končanem študiju so magistrantke in magistranti pripravljeni za opravljanje samostojne psihološke prakse na kateremkoli poklicnem področju. Znajo razvijati in uporabljati psihološke principe, znanje, modele in metode na etičen in znanstven način. Njihovo delo temelji na načelih strokovne etike, na njihovi osebnostni zrelosti in je usmerjeno k napredku, dobrobiti in učinkovitosti posameznika, skupin, organizacij in družbe.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

 

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Študijski program druge stopnje Psihologija
Diferencialna psihologija 30 30 0 0 4 zimski
Kadrovska psihologija 45 45 45 0 9 letni
Kliničnopsihološka diagnostika 60 15 45 0 8 celoletni
Psihosocialni odnosi v šoli 45 30 45 0 8 celoletni
Razvojnopsihološke teorije 60 30 15 0 7 zimski
Svetovanje in psihoterapija 90 15 30 0 10 letni
Uporabna kognitivna psihologija 30 30 0 0 4 zimski
Uporabna psihometrija 60 45 0 0 7 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
2. letnik P S V D KT Semester
Študijski program druge stopnje Psihologija
Didaktika psihologije 15 30 15 0 4 zimski
Magistrsko delo 0 30 0 0 15 celoletni
Organizacijska psihologija 30 30 30 0 6 zimski
Psihološka študijska praksa 0 0 0 0 17 letni
Psihološki vidiki psihopatologije 30 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Diagnostika v vzgoji in izobraževanju 15 0 15 0 3 zimski
Družina v stresni situaciji 0 30 0 0 3 zimski
Ekonomska psihologija 15 15 0 0 3 zimski
Karierni razvoj zaposlenih 10 20 0 0 3 zimski
Klinična psihologija in psihoterapija otrok in mladostnikov 0 30 0 0 3 zimski
Kognitivna nevroznanost psihopatologije 20 10 0 0 3 zimski
Metode in tehnike psihoterapije in psihološkega svetovanja 15 15 0 0 3 zimski
Okoljska psihologija 10 20 0 0 3 zimski
Otrok v družini in vrtcu 10 20 0 0 3 zimski
Psihologija organizacijske dinamike 20 10 0 0 3 zimski
Psihološke intervencije v vzgoji in izobraževanju 15 15 0 0 3 zimski
Šolsko psihološko svetovanje 10 20 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka