Biblija in slovenska literatura

Biblija in slovenska literatura

Stopnja: 2

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Snoj Vid

Vsebina

Opredelitev specifičnega literarnega statusa Biblije kot svetega pisma v razmerju do literature kot fikcije.
Pregled zgodovine nastanka oziroma kanonizacije, prevajanja (Septuaginta, Hieronim, Luther, Buber in Rosenzweig) in razlage Biblije (znotrajbiblična in zunajbiblična; apostol Pavel, Filon Aleksandrijski, Talmud, Avguštin, srednjeveška quadriga, Luther, Calvin, moderna historična kritika) od antike do zdaj.
Vzorci literarnega branja Biblije.
Branje del piscev, ki se navezujejo na Biblijo v slovenski literaturi (Prešeren, Gregorčič, Murn, Cankar itn.).