Studijski programi prve stopnje

Oddelek za psihologijo

Zunanji izbirni predmeti

Priporočila za izbiranje zunanjih izbirnih predmetov

V bolonjskem študijskem programu psihologije je potrebno med študijem doseči določeno število kreditnih točk z zunanjimi izbirnimi predmeti, torej s predmeti, ki jih študenti poiščejo v drugih študijskih programih Univerze v Ljubljani. Da bi študentom olajšali izbiro, podajamo nekaj informacij o tem, na kaj naj bodo pri vpisovanju izbirnih predmetov pozorni in kaj priporočamo. Na prvostopenjskem študiju psihologije morajo študenti izbrati po en zunanji izbirni predmet (predmet iz t. i. stebra izbirni – širše) v prvem drugem in tretjem semestru, vsak predmet v obsegu 3 (treh) kreditnih točk (KT). Na drugostopenjskem študiju morajo študenti izbrati po en zunanji izbirni predmet v drugem in v tretjem semestru. Namesto predmeta s 3 KT lahko izberejo tudi predmet z več KT, kar pa pomeni, da bodo v posameznem semestru zato skupno nabrali več kot 30 KT. (Izbira zunanjega predmeta z več kot 3 KT torej ne more zmanjšati števila KT, ki jih mora študent nabrati pri drugih predmetih.)

Na Filozofski fakulteti lahko študenti izbirajo med predmeti, ki jih najdejo na spletnih straneh FF, tj. predmeti iz t. i. košarice izbirnih zunanjih predmetov. Poleg teh predmetov lahko izbirajo tudi med predmeti drugih fakultet Univerze v Ljubljani (do informacij o njih se morajo dokopati sami; moramo pa opozoriti, da trenutno odnosi med fakultetami glede izbiranja zunanjih predmetov zaradi uvajanja prenovljenih študijskih programov še vedno niso povsem razjasnjeni, zato morajo biti študenti v takih primerih vnaprej pripravljeni na nekaj večjo potrpežljivost ob morebitnih zapletih in dodatnih administrativnih postopkih).

Študijski program Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani sledi okviru izobraževanja psihologov, kot ga predlaga Evropska zveza združenj psihologov (European Federation of Psychological Associations – EFPA) v zahtevah za pridobitev Evropskega certifikata iz psihologije EuroPsy. V skladu s tem okvirom naj bi študij psihologije določen delež programa namenjal nepsihološkim vsebinam, kot so epistemologija, filozofija, sociologija, antropologija, nevroznanost. V našem programu študenti lahko te vsebine izbirajo sami v okviru zunanjih izbirnih predmetov.

Čeprav lahko izberejo katerikoli predmet, ki se izvaja na Univerzi v Ljubljani, priporočamo, da zunanje predmete pozorno izbirajo, da bi si pridobili čim več znanja, ki ga bodo na poti do poklica psihologa potrebovali. Zato odsvetujemo izbiro psiholoških predmetov na drugih fakultetah, kadar se vsebinsko prekrivajo z obveznimi predmeti študijskega programa psihologija ali kadar so ti zgoščen povzetek vsebine, ki jo študenti osvojijo v obveznem študijskem programu. Lahko pa izbirajo vsebine, povezane s psihologijo, ki jih na študiju psihologije ne bodo obravnavali (npr. psihologija glasbe, forenzična psihologija ipd.). Prvi korak k dobri izbiri je torej to, da podrobno preberejo predstavitev študijskega programa psihologije in se seznanijo z obveznimi predmeti tega študija.

Ob zanimivih predmetih, ki jih bodo ponudile druge fakultete Univerze v Ljubljani, je nabor predmetov s področja humanistike in družboslovja tudi na Filozofski fakulteti obsežen in kakovosten. Študentom gotovo lahko prav pridejo tudi znanja drugih predmetov, posebej tistih, ki jih ponujajo naslednji študijski programi: Etnologija in kulturna antropologija, Sociologija, Sociologija kulture, Filozofija, Pedagogika in andragogika. Koristne predmete pa lahko najdejo tudi na drugih fakultetah (npr. Medicinski fakulteti, Biotehniški fakulteti, Fakulteti za družbene vede, Pedagoški fakulteti, Fakulteti za socialno delo, Fakulteti za matematiko in fiziko, Fakulteti za računalništvo in informatiko … pravzaprav najbrž ni področja, ki ne bi bilo nekako povezano s psihologijo).

Če želijo študenti poskrbeti, da bodo pravočasno nabrali vse potrebne kreditne točke za vpis v višji letnik, naj pazijo, da izbrani predmet ne bo prezahteven. Poskusijo naj priti do učnega načrta predmeta, ki jim je všeč (najprej z brskanjem po spletnih straneh oddelka ali fakultete, ki ponuja predmet, nato pa lahko tudi tako, da pišejo s prošnjo, da jim pošlje učni načrt, referatu za dodiplomski študij relevantne fakultete, tajnici ali bolonjskemu koordinatorju relevantnega oddelka ali izvajalcu predmeta direktno). Poizvedejo naj, kakšna predznanja predmet zahteva. Nekateri oddelki, ki že izvajajo bolonjske programe, namreč poročajo, da študenti včasih izberejo prezahtevne predmete (denimo predmete iz višjih letnikov, ki že zahtevajo nekaj predznanja področja, zato potem ne morejo pravočasno narediti izpitov).

Pri izbiri predmeta naj bodo študenti pozorni tudi na to, da se na urniku ne bo prekrival s kakim predmetom študija psihologije, pri katerem je prisotnost obvezna (glejte okvirni urnik v zimskem, tj. prvem, in letnem, tj. drugem semestru). Predavanja na študiju psihologije niso obvezna, vendar priporočamo, da študenti ne zamudijo nobene ure predavanj. Na seminarjih in vajah se zahteva 80-odstotna prisotnost. Večina vaj in seminarjev se izvaja v skupinah, tako se študent lahko z izvajalci dogovori, v kateri skupini bo. Težava lahko nastane, če se izbrani zunanji predmet izvaja v času, ki sega v čas vaj ali seminarjev vseh skupin in zato študent ne bi mogel izbrati ustrezne skupine.

Povzemimo. Upoštevati je potrebno naslednje:

  1. Študenti psihologije izbirajo med drugimi, nepsihološkimi predmeti. (Ne med predmeti, ki jih zunanjim študentom ponuja Oddelek za psihologijo, saj te predmete že tako ali tako poslušajo kot obvezne predmete v programu študija psihologije; niti ne med zunanjimi predmeti, ki se prekrivajo s predmeti na študiju psihologije.)

  2. Izberejo enega za prvi, enega za drugi in enega za tretji semester prvostopenjskega študija. Ti predmeti naj bodo splošni, vezani na priporočila EFPA v zahtevah za pridobitev Evropskega certifikata iz psihologije EuroPsy.

  3. Študenti na drugi stopnji izberejo en zunanji izbirni predmet za drugi in enega za tretji semester. Ta dva predmeta sta lahko splošna, lahko pa sta vezana na študentovo zanimanje za določeno področje, povezano s psihologijo, katerega poznavanje mu bo koristilo npr. pri izdelavi magistrskega dela.

  4. Vsak od izbranih predmetov mora imeti vsaj 3 kreditne točke.

  5. Izbira naj bo pametna, tj. taka, da vsebine izbranega predmeta koristijo pri študiju psihologije.

  6. Paziti je potrebno na morebitne težave pri usklajevanju urnika.

  7. Za svetovanje pri izbiri se lahko študenti obrnejo na študente ali učitelje tutorje.