Francoščina za prevajalce III

Francoščina za prevajalce III

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. spec. Čobec Katarina, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Francoščina za prevajalce 3:
Predmet je sestavljen iz predavanj iz dveh delov:
a) Francoska slovnica 3
b) Francoski jezik in prevajanje 2

Francoska slovnica:
Študentje se bodo seznanili s samostalniško besedno zvezo in njenimi sestavnimi deli. Osredotočili se bodo na morfologijo in semantiko besednih vrst, ki sestavljajo samostalniško besedno zvezo - samostalnik, pridevnik ter določevalnike in njihovo rabo.
Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo ter na primerjavi s slovenskim jezikom, s čimer študente spodbujamo k razvijanju ustreznih prevodnih strategij.

Francoski jezik in prevajanje:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini in predstavitve. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. ter vzporejanju francoskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami. Analiza izvirnih in ciljnih besedil. Obravnava specifičnih prevajalskih problemov. Obravnavanje jezikovnih in kulturoloških posebnosti v izhodiščnem jeziku in njihovo prevajanje v ciljni jezik oziroma kulturo.