Francoščina za prevajalce VI

Francoščina za prevajalce VI

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Šumrada Simona, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Francoski jezik in tvorjenje besedil 2:
Študentje razvijajo sposobnosti ustnega in
pisnega izražanja v francošcini. Skozi razlicne tematike se pripravljajo na analizo razlicnih besedilnih vrst, pisnih in govornih, ter spoznavajo razlicne jezikovne registre.
Bogatijo besedni zaklad ter uporabljajo razlicne, tipom besedil primerne skladenjske strukture, ki so jih spoznavali v okviru predavanj. Vkljuceno bo tudi pisanje izhodišcnih besedil razlicnih vrst v ciljnem jeziku in prevajanje.