Ameriški kulturni modul

Ameriški kulturni modul

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Burazer Lara, prof. dr. Krevel Mojca

Predmet sestavljata dva sklopa:
• Predavanje Postmoderna ameriška književnost
• Vaje Ameriška družba in kultura
Postmoderna ameriška književnost
• Seznanjanje z različnimi metodološkimi pristopi obravnave književnih del, zlasti z duhovnozgodovinsko metodologijo določanja značilnosti posameznih literarnih obdobij in menjave zgodovinskih epoh.
• Pregled sodobne filozofske in sociološke misli o t.i. postmoderni dobi (s poudarkom na teoretski misli Lyotarda, Baudrillarda, Jamesona)
• Spoznavanje, analiza in klasifikacija literarnih del, napisanih po II. svet. vojni, s stališča pridobljenih teoretičnih izhodišč. V tem sklopu se študentje seznanijo z izbranimi predstavniki bitniške generacije, ameriške metafikcije, literarnega kiberpanka, literarnega avant-popa, generacije X, hipertekstne književnosti itd.
• Kritični pregled obstoječih klasifikacij, tipologij in obravnav postmoderne književnosti

Ameriška družba in kultura
Spoznavanje ameriške kulture: geografija, zgodovina (kolonializem, neodvisnost ZDA, preseljevanje v ZDA), družba (temeljne vrednote ameriške družbe, religija, etnična raznolikost, politična ureditev, šolski sistem, gospodarstvo), kultura (film, glasba, televizija), šport.

Postmoderna ameriška književnost
Baudrillard, Jean. Simulaker in simulacija. Popoln zločin. Prev. Anja Kosjek. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1999. COBISS.SI-ID - 80103936
Bolter, Jay David. Writing Space: The Computer, Hypertext, and the Redemiation of Print. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 2001. COBISS.SI-ID – 22306653
Hayles, N. Katherine. Electronic Literature. Notre Dame: University of Notre Dame, 2008. COBISS.SI-ID - 39271778
Jameson, Fredric. Postmodernism or, the Cultural Logic of Late Capitalism. 1991. Durham: Duke University Press, 2001.
Kos, Janko. Na poti v postmoderno. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1995. COBISS.SI-ID - 49227520
postmodernizem. Literarni leksikon 43. Ljubljana: DZS, 1995. COBISS.SI-ID - 53696256
McCaffery, Larry, ur. Storming the Reality Studio. A Casebook of Cyberpunk and Postmodern Fiction. Durham: Duke University Press, 1994. COBISS.SI-ID – 27272034
McHale, Brian. Constructing Postmodernism. New York: Routledge, 1992. COBISS.SI-ID - 74082
Millard, Kenneth. Contemporary American Fiction. An Introduction to American Fiction since 1970. Oxford: Oxford University Press, 2000. COBISS.SI-ID – 13844322
Rebein, Robert. Hicks, Tribes and Dirty Realists. Lexington: University Press of Kentucky, 2001. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=93804…
Strehovec, Janez. Tehnokultura – kultura tehna. Filozofska vprašanja novomedijskih tehnologij in kibernetske umetnosti. Ljubljana: Koda-ŠOU, 1998. COBISS.SI-ID – 78961408 http://www.dlib.si/stream/urn:nbn:si:doc-oi2oiaff/9ff585cd-2fca-4023-a4…
Ameriška družba in kultura
Poljudna in strokovna besedila po izboru učitelja in študentov. // Popular and expert texts based on the teacher’s and the students’ choice.
Datesman, Maryanne Kearny, JoAnn Crandall and Edward. N Kearny. 1997. The American ways: an introduction to American culture. New York: Longman. COBISS.SI-ID - 24271970
Henderson, S. 2009. Aspects of American History. London, New York: Routledge. COBISS.SI-ID – 44901986, https://www.gbv.de/dms/goettingen/577965719.pdf
Mauk, David and John Oakland. American civilization. London: Routledge. COBISS.SI-ID – 31550050
Whitney, F., N. Click. 1994. An Outline of American History. Washington, D.C.: United States Information Agency. COBISS.SI-ID - 591229