Izbrana poglavja iz institucionalne predšolske vzgoje

Izbrana poglavja iz institucionalne predšolske vzgoje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hočevar Andreja

- Metodologija raziskovanja institucionalne predšolske vzgoje.
- Teoretski okvir vzgoje v predšolskih ustanovah.
- Konceptualne in zakonske rešitve, ki zadevajo predšolsko vzgojo v Sloveniji.
- Javni in zasebni vrtci. Vrtci, ki delujejo po posebnih vzgojno-izobraževalnih načelih (Steiner, Montessori, Decroly in Reggio Emilia) .
- Kurikularno načrtovanje – med učno-ciljnim in procesno-razvojnim načrtovanjem kurikula.
- Prikriti kurikulum.
- Kurikulum za vrtce (1999) in romski otroci, otroci migrantov, otroci s posebnimi potrebami, otroci iz robnih skupin ipd.
- (Samo)evalvacija in spremljanje kakovosti v vrtcih.

- Batistič-Zorec, M., Hočevar, A. (2012). Planning and evaluating educational work in Slovene preschools. CEPS journal, vol. 2, no. 2, str. 109-128.
- Hočevar, A. (2009). Strokovne dileme v zvezi z zakonsko rešitvijo instituta varuhinje predšolskih otrok = Some professional dilemmas regarding the legislative solution of the institution of the registered childcarer. Sodobna pedagogika, letn. 60, št. 5, str. 86-108, 90-113.
- Miller l. in Pound, L. (ured.) (2011). Theories and Approaches to Learning in the Early Years. London: SAGE.
- Nutbrown, C. Clouigh, P., Selbie, P. (2008). Early Childhood Education: History, Philosophy and Experience. London: Sage.
- Pavlič, S. (1991). Predšolske ustanove na Slovenskem 1834-1945. Ljubljana: Zavod za šolstvo in šport.
- Smidt, S. (2011). Playing to Learn: The role of play in early years. London: Routledge.
- Šimenc, M. idr. (2011). Zasebni vrtci in šole. V: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, str. 419-443.

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu. / Relevant Slovenian and foreign articles available in libraries and on the Internet.