Literarno prevajanje

Literarno prevajanje

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vitez Primož

Vsebina

Umetnostno in neumetnostno besedilo. Estetski motiv in intenca v tvorbi teksta. Razmerje med označenim in označevalcem. Poetične razsežnosti jezikovnega znaka. Vprašanje avtorja. Literarna oblika kot refleksija avtorstva. Vprašanje prozopopeje. Izvirnik in prevod. Prevajanje kot komunikacijska dejavnost.
Zvrsti umetnostnih besedil. Poezija in proza kot dve stopnji izrazne zgoščenosti. Narativni postopki: analiza in sinteza. Elipsa. Oglaševalski jezik.
Pesemsko besedilo: verzifikacija, govorni izvori poezije, glasovne reprezentacije.
Prozno besedilo: analitični pristop, raba glagolskih časov, narativni prijemi.
Gledališko besedilo: njegova izrazna hibridnost. Dialog, monolog in didaskalija.
Problem naslova.
Vprašanje sloga: analiza intence in komunikacijskih strategij pisave.
Prevajanje kot:
- prenos vsebine jezikovnega sporočila iz enega v drug jezikovni sistem
- preslikava kompleksnega besedila iz enega jezika v drugega
- presaditev izvirnega duhovnega sveta iz ene kulture v drugo
- transfuzija
- stikanje (po) jezikovnih kultur(ah)
- iskanje univerzalnega jezika
Temeljni princip: analiza izhodiščnega besedila, njegove umeščenosti v kulturnozgodovinski prostor, avtorstva in avtoritete (intence). Raziskava formalnih in slogovnih strategij v izvirniku in v ciljnem jeziku. Analiza kohezijskih in koherenčnih prvin v besedilu.
Odnos med fonijo in grafijo v literarni umetnini: poezija, gledališče.
Analiza narativnih struktur na skladenjski, semantični in stilistični ravni.
Problem interpretacije in prevajalčevega avtorstva.
Korpus: francoska literatura in slovenski prevodi.