Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novak Lukanovič Sonja

- Opredelitev znanstvenega raziskovanja- znanstvena teorija, znanstvena metoda in empirija.
- Pregled raziskovalnih metod (posrednih in neposrednih), postopkov (laboratorijsko raziskovanje, testiranje, anketiranje, intervju, udeležensko opazovanje, akcijsko raziskovanje) ter instrumentov.
- Oblikovanje raziskovalnega modela in raziskovalnega/nih vprašanj(a) / hipotez (določitev spremenljivk in načrtovanje sovisnosti).
- Časovni okvir raziskave: prava in navidezna časovna raziskava določitev časovnih rezov (panel), longitudinalna raziskava.
- Oblikovanje in predhodno preverjanje ustreznosti instrumenta.
- Vzorčenje: načrtovanje in izbira vzorca, struktura vzorca, subjekti (informanti, respondenti), besedila, korpus.
- Protokol pri zajemanju podatkov – naloge, postopki in drža raziskovalca- anketarja.
- Urejanje in obdelava podatkov.
- Analiza in interpretacija podatkov, preverjanje hipotez in vključevanje novih spoznanj.
- Uporabniki in diseminacija (širitev) raziskovalnih izsledkov.

- Bryman, A. (2004) Social Research Methods. Oxford-New York:Oxford University Press.
- Coupland,N.,Jaworski,A.(1997) Sociolinguistics.A Reader and Coursebook. New Your:University Press.
- Fink,A.(2003) The Survey Handbook. London: Sage Publication
- Mackey, W.F., Ornstein, J. (ur) 1979) Sociolinguistic Studies in Language Contact. Methods and Cases. The Hague: Mouton Publisher
- Nečak Lük, A.(1998) Jezik v etničnih študijah: nekaj raziskovalnih pristopov in izsledkov iz slovenske izkušnje. V: Štrukelj (ur.) Jezik za danes in jutri. Ljubljana: DUJS, 77-90.
- Toš,N., Hafner-Fink,M. (1998) Metode družboslovnega raziskovanja. Ljubljana:FDV
- Dörnyei Z. (2007) Research Methods in Applied Linguistics. Oxford: University Press.
- Podesva, R.J, Shama, D. (ur.) (2014) Research Methods in Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
- Novak Lukanovič,S. (2010) Seminar iz uporabnega jezikoslovja - pregled osnovnih pojmov iz metodologije raziskovanja: študijsko gradivo. Ljubljana: 33 f.