Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novak Lukanovič Sonja

Vsebina

- Opredelitev znanstvenega raziskovanja- znanstvena teorija, znanstvena metoda in empirija.
- Pregled raziskovalnih metod (posrednih in neposrednih), postopkov (laboratorijsko raziskovanje, testiranje, anketiranje, intervju, udeležensko opazovanje, akcijsko raziskovanje) ter instrumentov.
- Oblikovanje raziskovalnega modela in raziskovalnega/nih vprašanj(a) / hipotez (določitev spremenljivk in načrtovanje sovisnosti).
- Časovni okvir raziskave: prava in navidezna časovna raziskava določitev časovnih rezov (panel), longitudinalna raziskava.
- Oblikovanje in predhodno preverjanje ustreznosti instrumenta.
- Vzorčenje: načrtovanje in izbira vzorca, struktura vzorca, subjekti (informanti, respondenti), besedila, korpus.
- Protokol pri zajemanju podatkov – naloge, postopki in drža raziskovalca- anketarja.
- Urejanje in obdelava podatkov.
- Analiza in interpretacija podatkov, preverjanje hipotez in vključevanje novih spoznanj.
- Uporabniki in diseminacija (širitev) raziskovalnih izsledkov.