Načrtovanje vzgojnega koncepta javne šole

Načrtovanje vzgojnega koncepta javne šole

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jeznik Katja, prof. dr. Kroflič Robert

- Šola kot ideološki aparat države, pojav "prikritega kurikuluma"
- Vzgojni dejavniki v šoli: izobraževalni predmeti, vzgojni predmeti, metode poučevanja, učitelj, razredna-šolska skupnost, kultura šole, obrobni organizacijski okviri.
- Etično-strokovna odgovornost učitelja za zmanjševanje ideologije.
- Dualizem vloge šole v sodobni družbi - vzgojni in izobraževalni vidik.
- Pravni in pedagoški vidik zahteve po oblikovanju vzgojnega koncepta javne šole.
- Načela načrtovanja vzgojnega koncepta
- Minimalni in maksimalni koncept vzgoje (med preventivno disciplino in odgovorno sintezo vzgoje in izobraževanja) ter presežno v pedagoških konceptih
- Teoretska analiza novih vzgojno-disciplinskih pristopov.
- Šola in razred kot skupnost
- reševanje vzgojnih problemov med pravnim in etičnimi diskurzi

● Kroflič, R. idr. Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept? (Teoretična poglavja). Ljubljana 2009. Str. 9-79. ID=40316770
● Kroflič, R. idr. Kazen v šoli? Izbrani teoretski pristopi k sankcioniranju prekrškov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja. (uvodno poglavje). Ljubljana 2011. Str. 13-35. ID= 257014016
● Kroflič, R. Tudi šole vzgajajo, mar ne? V: Pravila in vzgojno delovanje (ur. T. Devjak). Ljubljana: Pedagoška fakulteta 2007. Str. 101-118. ID=35125346
● Kroflič, R. Pluralna šola in iskanje osebnega smisla. Nova revija, apr.-maj-jun. 2010, let. 29, št. 336-338, str. 260-272. ID=44163170
● Kroflič, R. Krepitev odgovornosti v šolski skupnosti med konceptoma državljanske in moralne vzgoje. Sodobna pedagogika, jun. 2013, letn. 64, št. 2, str. 12-30, 12-31. ID=761348
● Kroflič, R. Koncepti odzivanja na nasilje med ničelno toleranco in restorativnostjo. Šolsko polje, Letn. XXX (2019)/1-2, str. 9-27. ID=3457111
● Kroflič, R. Prosvetna politika in vzgoja v času pandemije. Sodobna pedagogika, 2020, letn. 71, št. 4, str. 28-41. ID=761348
● Jeznik, Katja; Kroflič, Robi, Štirn-Janota, Petra (2017).O vzgojnih pristopih med permisijo in otrokocentričnostjo V: Narat, T., Boljka, U. (ur). Generaciji navidezne svobode : otroci
in starši v sodobni družbi. Ljubljana, Sophia 2017. ID=66495074
● Kroflič, R. (2022) Vzgoja z umetnostjo in prvoosebna umetniška izkušnja kot ključni sestavini sodobne vzgoje in izobraževanja. V: Kroflič, Borota, Rutar (ur.). Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah. Koper: Založba Univerze na Primorskem. ID=124346371
● Medveš, Z. Vzgoja med etičnim diskurzom in zdravo pametjo. Sodobna pedagogika, 2018, št. 1, str. 44-69. ID=761348

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.