Opazovalna praksa pri didaktiki

Opazovalna praksa pri didaktiki

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 2

Nosilec/izvajalec: asist. Breznikar Skočir Nina, asist. Pelicon Sara, doc. dr. Makovec Radovan Danijela, izr. prof. dr. Štefanc Damijan

Vsebina prakse zajema zlasti spoznavanje organizacije dela v vzgojno-izobraževalni ustanovi in spremljanje poteka učnega procesa pri izbranem učnem predmetu (ali dveh).

Študent bo v času opravljanja prakse dobil osnovni vpogled v delo ustanove kot celote in v potek dela pri izbranem učnem predmetu. Opravil bo pogovor z vsaj dvema strokovnima delavcema, predvidoma z učiteljem-mentorjem in z enim predstavnikom vodstva šole (ravnatelj, pomočnik ravnatelja, šolski svetovalni delavec).

Natančnejšo vsebino prakse in razpored opravljanja posameznih nalog oblikuje študent skupaj z učiteljem-mentorjem pred začetkom prakse.

Opazovalna praksa vsebuje 9 pedagoških ur opazovanja pouka pri izbranem učnem predmetu ter 1 pedagoško uro, namenjeno pogovoru o delovanju šolske institucije s predstavnikom vodstva šole.

Okvirna literatura za pripravo na pedagoško prakso:
- Bevc, V. idr. (2002). Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela strokovnih delavcev. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. (71 str.)
- Tomić, A. (2002). Spremljanje pouka. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. (167 str.)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 2003). Uradni list RS, št. 14/2003.
Obvezno je poznavanje temeljne zakonodaje s področja, ki ureja delovanje institucije, kjer študent(ka) opravlja prakso (Zakon o osnovni šoli, Zakon o gimnazijah ipd.).