Preddiplomski seminar iz splošne etnologije, urbanih, sodobnih in tradicionalnih načinov življenja

Preddiplomski seminar iz splošne etnologije, urbanih, sodobnih in tradicionalnih načinov življenja

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Svetel Ana, izr. prof. dr. Habinc Mateja

Študent ali študentka ob vpisu v tretji letnik izbere preddiplomski seminar, v okviru katerega bo pripravil oz. pripravila vse potrebno za uspešno pisanje in zagovor diplomskega dela. V prvem semestru v dogovoru s predvidenim mentorjem ali mentorico pripravi dispozicijo diplomskega dela, v drugem semestru jo predstavi in prediskutira ter po potrebi dopolni v okviru preddiplomskega seminarja.
Preddiplomski seminar poteka v obliki neposredne večstranske izmenjave znanj in informacij med udeleženci in voditelji seminarja (diskusije prebranega gradiva, iskanje virov in literature, metodološki napotki, veščine ustnega predstavljanja znanja).

Seminar obsega naslednja doslej uveljavljena področja v študijskem programu etnologije in kulturne antropologije: teorije kulture, načini življenja in identitete, urbana antropologija.

V okviru seminarja študenti in študentke sledijo sodobnim tokovom v svetovni in domači znanstveni in poljudni literaturi ter razpravljajo o zadevah, ki se dogajajo doma in na tujem. Te niso povezane le s teorijami, metodologijo raziskovalnega dela ali razvojem vede, njenimi sodobnimi dosežki in etnografskimi primeri, temveč se pogosto dotikajo tudi širše problematike družbenega in političnega življenja ter dogajanja v najširše pojmovani kulturi doma in na tujem. Seminar je prostor prenosa sprotnih raziskovalnih dosežkov in spoznanj v zvezi z različnimi družbenimi pojavi slovenskih kot tudi tujih urbanih in ruralnih okolij (npr. tradicionalne in komplementarne medicine, na področjih antropologije spola in spolnosti, etike, pripovedne folklore), skuša jih umestiti v širši družbeni, kulturni in politični kontekst. Seminar omogoča spoznavanje preteklih in sodobnih prepričanj in praks, analizo različnih modelov denimo ekonomskega organiziranja doma in po svetu, obenem pa spodbuja sodelovanje denimo pri razvoju podeželja in aplikativnih raziskavah. Obravnava tudi etnografske portrete posameznikov in posameznic, tako dominantnih in vplivnih simboličnih figur kot navadnih ljudi, ki kot protagonisti določenega načina življenja, zgodovinskega procesa, specifičnega prostora ipd. nastopajo v etnografskih zapisih.

1.Slavec Gradišnik Ingrid: Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: ISN ZRC SAZU, 2000. COBISS.SI-ID - 109402112

Seznam literature pripravijo izvajalci seminarja vsako leto posebej, in to za vsakega študent in študentko posebej – glede na njihovo izbrano temo diplomskega dela.