Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo

Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hočevar Andreja, prof. dr. Kovač Šebart Mojca

Metodologija raziskovanja družinske problematike.

Spremembe v strukturi družine. Analiza oblik družinskega življenja. Pravice posameznih subjektov v družini. Spremembe v procesu primarne socializacije. Otrok – politika – družina.

Konceptualizacija modelov družinske socializacije oz. stilov vzgajanja. Družina kot temeljno mesto socialne konstrukcije realnosti; vloga pomembnih Drugih pri otrokovi interiorizaciji sveta.

Družbena konstrukcija materinstva in očetovstva. Spreminjanje vlog in nosilcev vlog v družini. Analiza vzgojnih modelov v družini. Teorije, ki obravnavajo vlogo in spreminjanje discipliniranja in kaznovanja v procesu vzgoje. Nasilje v družini.

Prenos funkcij – mesto strokovnjakov v različnih modelih družinske vzgoje oz. socializacije; terapevtizacija družinskega življenja.

- Aries, P. (1991). Otrok in družinsko življenje v starem režimu. Ljubljana: Studia Humanitatis, str. 51–84, str. 489–522.
- deMause, L. (1998). The History of Child Abuse. The Journal of Psychohistory 25 (3), on line at: www.psychohistory.com/htm/p1x22htm, 1. 3. 2006.
- Donzelot, J. (1979). The Policing of Families. London: Hutchinson, 242 str.
- Goody, J. (2003). Evropska družina: zgodovinskoantropološki esej. Ljubljana: Založba /*cf, 271 str.
- Lasch, C. (1991). The culture of narcissism: American life in an age of diminishing expectations.New York, London : W. W. Norton & co., 282 str.
- Puhar, A. (2004). Prvotno besedilo življenja. Ljubljana: Studia Humanitatis, str. 15–44.
- Miheljak, V. (ured.). Mladina 2000. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, str. 79–103.
- Rener, T. (ured.) (1995). Družine–različne–enakopravne. Ljubljana: Vitrum d. o. o, str. 15–23.
- Salecl, R. (1987). Družinska vzgoja in nadzorovanje skozi zgodovino. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, letnik 38, št. 3, str. 212–219.
- Seider, R. (1998). Socialna zgodovina družine. Ljubljana: Studia Humanitatis, str. 233–281.
- Šebart, M. (1997). Tradicionalno-korporativistični vzgojno-socializacijski model in oblikovanje libidinalne ekonomije Slovencev I. Sodobna pedagogika, št. 3–4, str. 136–155 in št. 5–6, str. 264–275.
- Žižek S. (1987). Jezik, ideologija, Slovenci, Ljubljana: Delavska enotnost, str. 105–143 in 153–157.

Relevantne bibliografske enote dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu – skladno z dogovorom na začetku študijskega leta.