Pregled splošnega jezikoslovja

Pregled splošnega jezikoslovja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marvin Derganc Tatjana

Opredelitev jezikoslovja kot empirične znanosti, opredelitev predmeta jezikoslovja, podatki in metodologija sodobnega jezikoslovja.

Zgodovinski razvoj jezikoslovnega razmišljanja o jeziku.
Pregled petih slovničnih modelov:
- antična/tradicionalna slovnica;
- srednjeveška (filozofska) slovnica;
- zgodovinska slovnica;
- strukturalna slovnica;
- tvorbena slovnica.

Jezikovne univerzalije in jezikovne tipologije.

Filogeneza jezika.

Ontogeneza jezika.

- Steven Pinker, 1994, The Language Instinct: How the Mind Creates Language, William Morrow, New York. (494 str.)
- Marija Golden, 1996, O jeziku in jezikoslovju, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, FF, Ljubljana. (436 str.)
- Victoria A. Fromkin, ur., 2000, Linguistics: An Introduction to Linguistic Theory, Blackwell. (Z vajami, 768 str.)
ali: Grover Hudson, 1999, Essential Introductory Linguistics, Blackwel, Oxford. (533 str.)
- Bernard Comrie, 1981, Language Universals and Language Typology, Blackwell, Oxford. (252str.)
- John Lyons, 1968, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge University Press, Cambridge. (519 str.)
- William O'Grady, John Archibald and Francis Katamba, 2011, Contemporary Linguistics: An Introduction, London: Longman (720 str.)