Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine

Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vidrih Rebeka

Vsebina

Učna enota študentu oz. študentki daje vpogled v razsežnosti teoretskih oz. metodoloških sprememb, ki so se v umetnostni zgodovini zgodile v zadnjih tridesetih letih. Študent oz. študentka natančneje spoznava posamezne teoretske pristope, zgodovino njihovega oblikovanja in razvoja. Sooča se s posameznimi argumenti in kontorverzami, ki se v humanistiki oz. umetnostni zgodovini pojavljajo zaradi različnih pogledov na problematiko interpretacije. Posebna pozornost je namenjena nekaterim teoretskim smerem, ki jih povezujemo s kritično teorijo in so še posebej uporabne pri umetnostnozgodovinski interpretaciji: marksizem, feminizem, psihoanaliza, semiotika in poststrukturalizem. Pri posamezni teoretski smer študent oz. študentka spozna:
- oblikovanje in razvoj teoretske smeri z glavnimi predstavniki in njihovimi deli;
- uporabo temeljnih konceptov in modelov v umetnostni zgodovini;
- glavne predstavniki smeri, ki se ukvarjajo z interpretacijo likovnih del, in njihova dela;
- uporabnost posameznih konceptov pri interpretaciji izbranih likovnih del.