Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I

Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavčič Nataša

Vsebina

Predavanja zajemajo pregled zgodovine umetnosti zgodnjega srednjega veka v Zahodni Evropi od začetkov starokrščanske umetnosti v 3. stoletju do zaključka karolinškega obdobja (približno do konca 9. stoletja). Glavne umetnostne zvrsti (arhitektura, kiparstvo, slikarstvo) so predstavljene v posameznih tematskih sklopih: starokrščanska umetnost,
umetnost v času preseljevanja ljudstev in karolinška umetnost. Osnovni poudarek je na krščanski umetnosti latinskega Zahoda, del predavanj pa je namenjen tudi osnovnemu spoznavanju sočasnega umetnostnega dogajanja v Bizantinskem cesarstvu (do konca obdobja ikonoklazma). Podrobneje so prikazani ključni spomeniki, ki jasno zrcalijo vsakokratne gospodarske, družbene, politične in verske razmere svojega časa in okolja in ob katerih je mogoče spoznavati glavne poteze slogovnega razvoja in temeljna ikonografska vprašanja. Študent oz. študentka se seznani tudi z ustrezno terminologijo in literaturo za obravnavano obdobje.