Uvod v jezikoslovje

Uvod v jezikoslovje

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:10

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marvin Derganc Tatjana

Vsebina

1. Opredelitev jezikoslovja kot empirične znanosti, opredelitev predmeta jezikoslovja, podatki in metodologija sodobnega jezikoslovja.
2. Osnovna znanja o jezikoslovnih ravninah (fonetika, fonologija, morfologija, skladnja, semantika in pragmatika) s poudarkom na slovenščini.
3. Jezik in misel (jezikovni determinizem).
4. Jezikovna tipologija in jezikovne družine.
5. Usvajanje maternega jezika.
6. Osnove procesiranja jezika, psiholingvistike, nevrolingvistike.