Jezikoslovne metodologije

Jezikoslovne metodologije

Stopnja: 2

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Krevs Birk Uršula

Vsebina

Novejši lingvistični koncepti in jezikoslovne metodologije: t.i. sosirjanske dihotomije, taksonomija strukturalizma. Refleksi strukturalizma v germanistični lingvistiki na konceptualni in metodološki ravni: vpliv praškega funkcionalizma na germanistično lingvistiko (Jakobsonove jezikovne funkcije, členitev po aktualnosti (Beneš) itd.). Recepcija tvorbeno-pretvorbenega pristopa Chomskega kot teorije in metodologije v germ. lingvistiki. Uvod v teorijo naravnosti in njen metodološki aparat (Orešnik, Teržan-Kopecky). Fillmorova teorija pomenskih sklonov ter njihov vpliv na vezljivostno teorijo. Vezljivostna teorija (Tesniere) in metodologija, kot sta jo v nemškem gov. prostoru razvila Engel in Helbig (ter ostali: Eroms, Wotjak, Jacobs idr.), z novimi metodološkimi pristopi V. Ágela. Metodološki aparat leksikalne (Lyons, Wotjak) in stavčne semantike (P. v. Polenz). Modeliranje jezikovne komunikacije, besediloslovno-pragmalingvistični pristopi k besedilu kot rezultatu produkcije in recepcije (Heinemann/Viehweger, deBeaugrande/Dressler, Nord, Heusinger, Brinker, Fix), skoposna teorija in pretvarjanje kodnih sistemov (Reiß, Vermeer, Teržan-Kopecky), metodologije sociolingvističnih jezikovnih raziskav (predvsem kontaktne lingvistike, po U. Weinreichu), metodologija in metode kontrastivne lingvistike (npr. Gladrow).