Konstrukcija socialnega sveta

Konstrukcija socialnega sveta

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Marčič Renata, doc. dr. Lep Žan, prof. dr. Miheljak Vladimir

Pojem socialne resničnosti:
Predstavljeni so glavni teoretični modeli socialne resničnosti v socialni psihologiji in širše v družboslovju (Festinger, Moscovici, Berger in Luckmann, ..) ter razloženi značilni pojavi in glavne ravni socialne resničnosti.

Socialna resničnost in socialno vplivanje:
Povezava med strukturo in dinamiko socialne resničnosti ter pojavi socialnega vplivanja, socialno motivacijo in delovanjem sebstva.

Socialna resničnost in družba:
različne psihološke teorije družbe/ v zvezi z družbo, funkcionalizem, societalna psihologija in analitična socialna psihologija, kritična (socialna) psihologija, socialno psihološki vidiki socialnega razslojevanja.

Epistemologija socialne psihologije:
Navezava problematike socialne resničnosti na epistemologijo socialne psihologije in znanosti nasploh. Epistemološke pozicije v socialni psihologiji: nomotetična (klasična eksperimentalna socialna psihologija), hermenevtična (socialni konstrukcionizem) in transformativna (fenomenološko orientirana socialna psihologija). Metodologija in teorija metode v socialni psihologiji, filozofija psihologije.

- Berger, P. L. in Luckmann, T. (1991/1966). The social construction of reality. A treatise in the sociology of knowledge. London: Penguin Books. (str. 13-30, 63-109, 147-204)
- Černigoj, M. (2003). Epistemološka identiteta psihologije. Psihološka obzorja, 12 (3), 93-102.
- Černigoj, M. (2007). Jaz in mi: raziskovanje temeljev socialne psihologije. Ljubljana: IPSA. (izbrana poglavja)
- Gergen, K. J. in Gergen, M. (1986 in kasneje). Social Psychology. Springer Verlag.
- Gergen, K. J. in Gergen, M. (ur.). (2003). Social Construction: A Reader. London: Sage.
- Miheljak, V. (2012). Človek v socialnem in družbenem svetu: poglavja iz socialne in politične psihologije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
- Sapsford, A. Still, D. Miell, R. Stevens in M. Wetherell (ur.), Theory and Social Psychology (str. 75-83). London: Sage.
- Ule, M. (2009). Socialna psihologija; analitični pristop k življenju v družbi. Založba FDV. (str. 11–123).