Medjezikovno posredovanje in kultura 1: poljski jezik

Medjezikovno posredovanje in kultura 1: poljski jezik

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika.

Dve učni uri v tem semestru sta namenjeni razvijanju komunikacijskih spretnosti, predvsem branju in poslušanju besedil. Temeljita na analiziranju besedil, spoznavanju frazeologije, značilnih besednih zvez ipd. Poudarek je na razvijanju sposobnosti raznovrstnega ustnega in pisnega izražanja. Vzorčna besedila se nanašajo na vprašanja poljske družbe, politike, kulture, umetnosti in književnosti. Hkrati se nadgrajuje in utrjuje znanje s področja slovnice. Lektor uporablja besedila iz raznih virov in pripravlja tudi individualno gradivo.

Dve učni uri sta namenjeni izboljševanju sposobnosti medjezikovnega posredovanja. V okviru seminarskih vaj študentje analizirajo s stališča jezikovne zvrstnosti različna besedila ali posnetke (poudarek je na besedilih praktično sporazumevalne zvrsti) in se učijo uporabljati ustrezna jezikovna sredstva pri prevodu v ciljni jezik. Predvideno je tako pisno prevajanje ob uporabi pripomočkov (slovnice, slovarji, elektronski viri), kot tudi ustno konsekutivno tolmačenje lažjih besedil.

- Bańko, M.: Słownik dobrego stylu (2011).
- Rusinek, M., Załazińska, A.: Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić (2005).
- Tryuk, M.: Przekład ustny środowiskowy (2006).
- Hejwowski, K.: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu (2007).
- Madeja A., Morcinek B.: Polski mniej obcy (2007).
- Zarych E.: Przejdź na wyższy poziom. Podręcznik języka polskiego dla obcokrajowców – poziom B2/C1(2014).
- Lipińska E., Dąmbska E.G.: Kiedyś wrócisz tu… Cz. 2. By szukać swoich dróg i gwiazd. C1 (2007).
- Pięcińska A.: Co raz wejdzie do głowy – już z niej nie wyleci, czyli frazeologia prosta i przyjemna. B1-C1 (2006).
- Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T.: Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych (2008).
- Pyzik J., Przygoda z gramatyką (2006).
- Markowski A.: Praktyczny poradnik językowy (2004).