Metodologija sociološkega raziskovanja

Metodologija sociološkega raziskovanja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zavratnik Simona, prof. dr. Kogovšek Tina

Študenti in študentke se bodo seznanili s ključnimi kvalitativnimi in kvantitativnimi raziskovalnimi metodami, njihovimi prednostmi in slabostmi ter se naučili uporabiti najprimernejši pristop za konkretni raziskovalni problem. Usposobili se bodo za metodološki način mišljenja, za oblikovanje raziskave, za zbiranje, obdelavo in interpretacijo podatkov (t.i. kvantitativnih in kvalitativnih) glede na vrsto raziskave.

Izbrana poglavja iz:
- Mesec, B. (1998): Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Visoka šola za socialno delo, Ljubljana.
- Neuman, W. L. (2003): Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Allyn and Bacon, Boston.
- Toš, N., Hafner-Fink, M. (1998): Metode družboslovnega raziskovanja. FDV, Ljubljana.
- Wood, L. A. in Kroger, R. O. (2000): Doing discourse analysis: methods for studying action in talk and text. Sage, Thousand Oaks.