Nietzsche in slovenska literatura

Nietzsche in slovenska literatura

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kos Matevž

Predavanja uvodoma predstavijo problematiko Nietzschejeve filozofije, in sicer v kontekstu evropske novoveške filozofije. Sledi analiza Nietzschejeve filozofije in njenega pomena za formiranje različnih filozofskih šol, gibanj in literarnih smeri na prelomu stoletij in pozneje. Obravnava Nietzscheja in slovenske literature je zastavljena zgodovinsko: sprva analizira prve odmeve nemškega filozofa na Slovenskem, nato pomen njegove filozofije znotraj slovenske moderne, zlasti pri Cankarju in Župančiču. V obdobju med obema vojnama se predavanja izčrpno posvečajo zlasti Kosovelu, Podbevšku, Vidmarju in Bartolu, in sicer tako, da obravnavane leposlovne in esejistične tekste, v katerih lahko opazimo Nietzschejev vpliv, neposredno primerjajo z Nietzschejevim lastnim mišljenjem oz. s tistimi njegovimi formulacijami, ki tako ali drugače odmevajo pri slovenskih avtorjih. Posebna pozornost je posvečena mestu Nietzscheja znotraj slovenske filozofije, pa tudi znotraj debat o postmoderni in postmodernizmu.

- Keith Ansell-Pearson, An Introduction to Nietzsche as Political Thinker: The Perfect Nihilist. Cambridge 1994
- Georges Bataille, Sur Nietzsche. Pariz 1945
- Martin Heidegger, Evropski nihilizem. Ljubljana 1971
- Janko Kos, Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana 2001
- Matevž Kos (ur.), Nietzschejevo berilo. Ljubljana 2002
- Matevž Kos, Poskusi z Nietzschejem: Nietzsche in ničejanstvo v slovenski literaturi. Ljubljana 2003
- Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke (KSA). München/Berlin/New York 1988
- Ernst Nolte, Nietzsche und der Nietzscheanismus. Frankfurt ob Majni 2000
- B. H. F. Taureck, Nietzsche und der Faschismus. Hamburg 1989
- Ivan Urbančič, Med sholastiko in neosholastiko. Poglavitne ideje slovenskih filozofov. Ljubljana 1971