Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige in revije:

  • Danijela Makovec Radovan: O učitelju in njegovih vlogah (Razprave FF)

Avtorica v monografiji naslavlja problematiko vloge učitelja in odpira vprašanje, kaj od učitelja kot nosilca vzgojno-izobraževalne dejavnosti pričakujemo ter tudi kakšne zahteve nanj naslavljamo.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Irma Potočnik Slavič, idr.: Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji (GeograFF)

Monografija o izvajanju pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji prihaja med nas v času tveganj planetarnih razsežnosti, ki naznanjajo velike družbene spremembe. Spričo njih se zdi tematika, ki jo avtorji raziskujejo in analizirajo, na prvi pogled nepomembna. A poglobitev v vsebino monografije pokaže, da ni tako. Vse bolj postaja očitno, da globalni politični in gospodarski sistemi ne najdejo poti iz stalno ponavljajočih se kriz, ki poglabljajo razlike med razvitimi in nerazvitimi ter netijo vedno nova žarišča, ki pomembno vplivajo na podeželje.

Do knjige lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Eva Sicherl, Andreja Žele: Angleško-slovenski glosar jezikoslovnega izrazja

Angleško-slovenski glosar jezikoslovnega izrazja je obrnjeni in dopolnjeni del Slovensko-angleškega glosarja jezikoslovnega izrazja, ki je izšel l. 2012. Prinaša več kot 2500 iztočnic, tj. temeljnih in najpogosteje rabljenih angleških jezikoslovnih izrazov ter njihove slovenske ustreznice; vključene so tudi najbolj značilne strokovne besedne zveze. Z glosarjem sta kontrastivno predstavljena dva zelo različna jezikovna sistema in dve različni slovnični tradiciji, delno pa so dodani tudi termini, ki se v slovenskem jezikoslovju šele uveljavljajo skupaj s pripadajočimi ožjimi lingvističnimi področji, ki pa so v angloameriškem svetu že dodobra razvita, kot npr. kognitivno jezikoslovje, sociolingvistika in psiholingvistika.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Franci Zore, Jan Ciglenečki (ur.): Aristotelov spis O duši: Slovenski prevod Antona Doklerja iz leta 1933. Recepcija v srednjeveški in renesančni filozofiji

Spominska monografija Aristotelov spis O duši, ki je posvečena klasičnemu filologu Antonu Doklerju (1871–1943) in njegovemu neobjavljenemu prevodu omenjenega Aristotelovega spisa iz leta 1933, je razdeljena na več tematskih sklopov. V prvem delu z naslovom »Vprašanje o duši in prvi slovenski prevod Aristotela« urednika Franci Zore in Jan Ciglenečki v tematiko uvajata s kratkim razmišljanjem o filozofskih začetkih preučevanja duše v stari Grčiji ter pomenljivem zatonu pojma duše v novoveški filozofiji in znanosti. Drugi – in osrednji del – monografije prinaša neobjavljen prevod Aristotelovega spisa O duši. Tretji sklop prinaša obsežno študijo Mateja Hriberška o življenju in delu Antona Doklerja, ki se je v slovensko intelektualno tradicijo in šolsko zgodovino vpisal predvsem s svojim delom na področju klasične filologije, še zlasti slovaropisja. Četrti – in zadnji – sklop monografije, ki sta ga pripravila Kajetan Škraban in Jaka Klasinc, ima naslov »Srednjeveška in renesančna recepcija Aristotelovega spisa O duši«.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Peter Trawny: TEHNIKA. KAPITAL. MEDIJ. Univerzalno in svoboda (prevod: Aleš Košar)

Monografija Petra Trawnyja nagovarja pereča vprašanja sodobnosti, njenega smisla oz. nesmisla, našega dnevnega vsakdana, če ne že kar vsakdanjosti, za katero se sploh ne zavedamo več, kako jo živimo, kako jo preživljamo, kaj jo obvladuje in kako. Trawny njen temeljni sklop poimenuje univerzalna tehnika, kapital, medij. Trawny sistematično pretresa vpetost človeka, narave in znanosti v ta sklop, njegovo vladavino pod primatom fluidne, skoraj nerazločljive univerzalnosti. Za slovenski prostor je morda nenavadno dejstvo, da Trawny pri preučevanju te konstelacije združuje različne ideološke usmeritve, od fenomenološke do filozofsko-zgodovinske iz preteklega in predpreteklega stoletja, vse od Spinoze prek nemške (klasične) filozofije do Marxa, Nietzscheja, Habermasa in Derridaja, pa tudi sodobnih francoskih avtorjev, ob tem pa ne zanemari vezi z ameriško in angleško zgodovino misli. Vse to razgalja vso nebogljenost različnih pogledov ob današnjem fenomenu tehnike, njene globinske povezanosti z gibanjem napredka zgodovine, prek revolucij, družbenih sprememb in najrazličnejših transformacij.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF.

  • ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries; Letn. 19, št. 2 (2022): English in Central Europe

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.

  • Acta Neophilologica; Letn. 55 Št. 1-2 (2022)

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.

  • Linguistica; Letn. 61 Št. 2 (2021): Ob jubileju Tjaše Miklič (1. del)

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.

 

 

Zadnje novice
27. 01. 2023

Skupina 18 univerzitetnih učiteljev iz Butana na obisku na Univerzi v Ljubljani

27. 01. 2023

Žiga Zwitter predaval na Dunaju

ZUG Minisymposium - Zwitter
26. 01. 2023

Mednarodna večdisciplinarna konferenca Razsrediščenje trajnostnosti: K lokalnim rešitvam globalnih okoljskih problemov

Foto: Jaka Repič