Osnove sociološkega raziskovanja II

Osnove sociološkega raziskovanja II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kogovšek Tina

Študenti in študentke se bodo seznanili s ključnimi kvalitativnimi načini zbiranja podatkov in metodami za njihovo analizo (terensko delo, opazovanje z udeležbo, kvalitativni intervju, fokusne skupine, induktivno izpeljana teorija, analiza diskurza, študija primera, arhivski podatki/dokumenti, vizualne metode). Spoznali bodo cilje, logiko, prednosti in slabosti različnih kvalitativnih raziskovalnih pristopov ter se naučili uporabiti najprimernejšega za konkretni raziskovalni problem. Usposobili se bodo za načrtovanje in izvedbo kvalitativnih raziskav. Seznanili se bodo s specifičnimi zahtevami kvalitativne raziskave (etične dileme, potencialno visoka stopnja emocionalne stresnosti, raziskovalec kot merski instrument, stopnja vpletenosti raziskovalca v preučevano skupnost, odnosi na terenu). Spoznali bodo osnove primerjalnega raziskovanja.

- Burgess, R. G. (1995): In the field: An introduction to field research. Routledge: London.
- Lofland, J. in Lofland, L. H. (1995): Analyzing social settings: A guide to qualitative observation and analysis. Wadsworth: Belmont.
- Mesec, B. (1998): Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Visoka šola za socialno delo, Ljubljana.
- Neuman, W. L. (2003): Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Allyn and Bacon, Boston.
- Wood, L. A. in Kroger, R. O. (2000): Doing discourse analysis: methods for studying action in talk and text. Sage, Thousand Oaks.

Obvezna literatura bo sproti ažurirana z novimi besedili, relevantnimi za vsebino predmeta.
Course literature and literature for seminars and tutorials will be regularly updated with new texts relevant to the course content.