Psihologija pouka

Psihologija pouka

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:30

Ure vaj:45

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Depolli Steiner Katja, prof. dr. Peklaj Cirila

Vsebina

- Teoretični pristopi k poučevanju: behavioristični, kognitivno- konstruktivistični, humanistični pristop, implicitne teorije poučevanja, učiteljeve kompetence, montessori in waldorfska pedagogika.
- Dejavniki pouka: učitelj, učenec, učno okolje.
- Značilnosti učencev in poučevanje: sposobnosti (Gardnerjeva in Sternbergova teorija), emocionalna inteligentnost, kognitivni in učni stili, ustvarjalnost.
- Inkluzija, individualizacija pouka: grupiranje učencev, oblike individualizacije, uporaba IKT pri pouku.
- Nadarjeni učenci in učenci z učnimi težavami.
- Učenci s posebnimi potrebami (učenci z motnjo v duševnem razvoju, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, emocionalnimi in vedenjskimi motnjami, senzornimi (vidnimi in slušnimi) motnjami, komunikacijskimi (govornimi in jezikovnimi) motnjami, gibalno ovirani učenci, otroci z MAS): opredelitev, klasifikacija in prevalenca učencev s posebnimi potrebami, psihološke, vedenjske in učne značilnosti; vzroki; metodologija in kriteriji identifikacije posameznih skupin učencev s posebnimi potrebami; edukacija in specifična pomoč; izdelava individualiziranih programov; usposabljanje učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami v redni šoli.
- Načrtovanje pouka: vrste in taksonomije učnih ciljev, kurikul.
- Preverjanje in ocenjevanje znanja: načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, alternativni pristopi k ocenjevanju znanja, merske karakteristike šolskih ocen, subjektivne napake pri ocenjevanju.
- Testi znanja: vrste testov znanja, tipi testnih nalog, sestava testa znanja, pretvarjanje testnih dosežkov v šolske ocene.