Naslovna zgodovina

Oddelek za zgodovino

Raziskovanje

Sodelavci Oddelka za zgodovino izvajamo raziskovalni program Slovenska zgodovina in sočasno krajše usmerjene raziskovalne projekte. V programe in projekte so vključeni redno zaposleni na Oddelku za zgodovino in posamezniki iz drugih raziskovalnih inštitucij.

Raziskovalna programska skupina Slovenska zgodovina

Šifra in naziv: P6-0235, Slovenska zgodovina
Raziskovalna organizacija: 0581, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Trajanje: od januarja 2022 do decembra 2027
Povezava na stran FB >
Povezava na stran YouTube >

Raziskovalno programsko skupino Slovenska zgodovina sestavljajo raziskovalci in raziskovalke Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani v okviru Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete v Ljubljani, vključuje pa tudi nekaj zunanjih sodelavk in sodelavcev (skupaj z mladimi raziskovalci okrog 25 raziskovalk in raziskovalcev). Programsko skupino financira ARRS. V prvem obdobju jo je vodil akademik redni profesor dr. Rajko Bratož, od leta 2009 do konca leta 2022 jo je vodil redni profesor dr. Božo Repe. Od začetka leta 2023 jo vodi izr. prof. dr. Rok Stergar.

Skupina se ukvarja s celotno slovensko zgodovino, pri čemer sledi konceptu, ki vključuje vse civilizacijske prispevke na današnjem slovenskem ozemlju in jih vrednoti v širšem regionalnem in evropskem kontekstu, ter tudi komparativnosti. Uspešna je pri pridobivanju tudi drugih projektov doma in v tujini.

Glavno znanstveno izhodišče programske skupine je zgodovinopisne probleme raziskati z novih, kompleksnejših zornih kotov. Velik pomen daje tudi vprašanju odnosa do zgodovine in oblikovanju zgodovinske zavesti, o čemer je že pripravila en posvet, temo pa bo obdelovala tudi v prihodnje.

Drugi cilj programske skupine je pisanje sintetičnih del, ki obsegajo posamezna zgodovinska obdobja. Nekatera so bila že izdana (glej posamične predstavitve v nadaljevanju), druga bodo postopoma izhajala v naslednjih letih. Dr. Vasko Simoniti (sedaj upokojen) in akademik dr. Peter Štih sta tudi dva od treh avtorjev sintetičnega pregleda slovenske zgodovine.

Raziskovalna programska skupina Slovenska zgodovina je po merljivih kazalcih ena najprodornejših in mednarodno najbolj odmevnih slovenskih raziskovalnih skupin na področju zgodovinopisja pa tudi humanistike sicer. En član je akademik, večina članov je vključenih v različne mednarodne inštitucije in projekte, sodeluje pa tudi v projektih drugih skupin v Sloveniji. Ker gre za skupino, ki dela na univerzi, je izrazit poudarek na izobraževanju na vseh treh stopnjah in razvijanju univerzitetnih programov s področja zgodovine; to pa omogoča tudi neposredno prenašanje raziskovalnih rezultatov v pedagoško in javno prakso. Veliko energije vlaga v razvoj mladih raziskovalk in raziskovalcev (trenutno so v skupini trije) ter v delo s tujimi študenti in raziskovalci. Ima razvejano socialno mrežo z univerzami in inštituti po svetu.

V slovenskem prostoru ima pomembno vlogo pri ohranjanju nacionalne identitete in kulturne dediščine, zato njeni člani sodelujejo pri raznih projektih tudi na lokalni ravni, zlasti takih, ki so namenjeni odkrivanju, ohranjanju in turistični unovčitvi ostalin preteklosti. Ob prispevanju programske skupine k poznavanju zgodovine kot verjetno nosilne komponente nacionalne identitete (poleg jezika), se hkrati zaveda nujnosti vpetosti v mednarodni prostor. Zato je eno njenih temeljnih izhodišč komparativnost, objektivni in kritični pogled na lastno zgodovino ter preseganje nekritične nacionalne samozagledanosti. Hkrati pomen svojega dela vidi v predstavljanju slovenske zgodovine evropski in svetovni javnosti, v primerjanju s sorodnimi narodi, prikazovanju odnosov s sosedami in večjimi silami. Skrbno pazi na uravnoteženo produkcijo in nastope v slovenskem jeziku in v tujih jezikih ter energijo usmerja tudi v razvoj slovenskega znanstvenega jezika.

Skupina izstopa tudi po tem, da poleg znanstvenih del piše učbenike in učna gradiva za različne stopnje izobraževanja v Sloveniji ter alternativna učbeniška gradiva za področje Balkana. Pripravlja ali sodeluje pri pripravi razstav, dokumentarnih filmov, različnih medijskih dogodkov in drugih javnih del. Zaveda se pomena sodobnih medijev, zato dva njena člana, dr. Peter Mikša in dr. Kornelija Ajlec, tudi vodita in urejata največji slovenski zgodovinski spletni portal »Zgodovina.si«.

Člani raziskovalne skupine so tudi sicer medijsko odmevni in relevantni sogovorniki, ki so pogosto vabljeni k javnemu interpretiranju zgodovinskih dogodkov ali obdobij.

O kvantitativnih in  kvalitativnih  dosežkih  skupine  pričajo  naslednji  zbirni  podatki:  v obdobju  med januarjem  2015  in  januarjem  2021  so  člani   programske  skupine  objavili   27  znanstvenih   in   16 strokovnih monografij; 129 izvirnih znanstvenih člankov, 19 preglednih znanstvenih člankov, 5 kratkih znanstvenih  prispevkov;  98  strokovnih  in  33  poljudnih   člankov:   27  znanstvenih   prispevkov   na konferenci;   105   povzetkov   znanstvenih   prispevkov   na   konferenci;   3   strokovne   prispevke   na konferenci; 3 povzetke strokovnega prispevka na konferenci; 149 samostojnih znanstvenih sestavkov ali  poglavij v monografski  publikaciji; 28 samostojnih strokovnih sestavkov ali  poglavij v monografski publikaciji;  4  učbenike  ter 11 drugih  učnih  gradiv;  304  različnih  drugih  prispevkov  (sestavkov  v enciklopediji,   recenzij,    katalogov    razstav,    spremnih    besed,   predgovorov,    diskusij,    polemik, komentarjev,  končnih poročil  o  rezultatih  raziskav, bibliografij,  dodatnih  besedil,  recenzentskih  del, elaboratov, predštudij,  študij  ipd.). Imeli  so  62 predavanj  na tujih univerzah  in  311  prispevkov  na konferencah brez natisa ter 9 vabljenih  predavanj na konferenci brez natisa. Pripravili ali sodelovali so pri  pripravi  76  razstav  in  (bodisi  kot stalni  uredniki  bodisi  priložnostno)  opravili 138  uredniških  del. Imeli so 70 intervjujev, sodelovali v 68 radijskih ali televizijskih oddajah in  bili udeleženi v 53 radijskih ali TV dogodkih  ter pri pripravi več dokumentarnih filmov,  dva so tudi izdelali sami  (navedene so  le znanstveno  kategorizirana  dela, sicer  po Cobissu  izkazujejo  se  66 drugih  monografij  in  263  drugih izvedenih del, 72 drugih sestavnih delov različnih besedil in več prevajanj).

Programska  skupina  izkazuje  visoko  raven  statusne  in  mednarodne  odličnosti  (štipendij,  odlikovanj, priznanj,   članstvih  v  akademijah   in   mednarodnih  znanstvenih   organizacijah   ipd.),   člani  so  tudi ocenjevalci mednarodnih znanstvenih projektov, uredniki in člani uredništev znanstvenih  revij ipd.

Sodelavke in sodelavci oddelka