Razvoj pedagoških konceptov

Razvoj pedagoških konceptov

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vidmar Tadej

- Opredelitve in klasifikacije znanosti ter aplikacija na področje pedagogike.
- Spreminjanje razumevanja človekovih pravic od razsvetljenstva do danes v kontekstu vzgoje in izobraževanja ter aplikacija na aktualno stanje. Položaj vzgoje in šole kot institucije v sodobni družbi.
- Analiza razvoja izbranih pedagoških konceptov in njihova povezava s sodobnimi problemi vzgoje in izobraževanja:
- Koncepti in razumevanje univerze od njenega nastanka do danes ter njeno poslanstvo v kontekstu razumevanja znanosti in vloge izobraževanja. Razvoj razumevanja avtonomije in priprave na zaposlitev.
- Wilhelm von Humboldt – sekundarno splošno izobraževanje, koncept univerze, koncept Bildung.
- Wilhelm Dilthey – nova opredelitev znanosti in postavljanje temeljev duhoslovne pedagogike.
- Duhoslovna pedagogika – spremenjena paradigma razumevanja vzgoje in izobraževanja, odnosa do kulture, družbe; vodilna znanstvena pedagoška smer v srednji Evropi in Sloveniji po prvi svetovni vojni.
- Kulturna pedagogika – Karel Ozvald in Stanko Gogala, uveljavljanje duhoslovne pedagogike v Sloveniji med obema vojnama, povezovanje kulturnih dosežkov z vzgojo in izobraževanjem, pomen izobraževanja učiteljstva. Pretrganje vsakršne vezi in apriorno zavračanje po drugi svetovni vojni. Aktualnost postavk kulturne pedagogike v 21. stoletju.
- Kritika predvojnih pedagoških konceptov v Sloveniji po drugi svetovni vojni in vpeljava nove teoretske socialistične paradigme. Vlado Schmidt.
- John Dewey – aktualizacija njegovega razumevanja vzgoje kot sredstva demokratizacije, pridobivanja znanja ter šole kot priprave na življenje.

- Autor, O. (1989). O teoretskosti pedagogike. Sodobna pedagogika, 40, št. 7/8, str. 344–347. ID=761348
- Gogala, S. (1970). Moja pedagogika. Sodobna pedagogika, 21, 1–2, str. 12–24. (Seminarsko). . ID=761348
- Gogala, S. (1938). Pedagoška teorija. Popotnik, 59, št. 7–8 in 9–10, str. 145–150 in 197–201. (Seminarsko).ID=4693251
- Ozvald, K. (1927). Kulturna pedagogika. Ljubljana: Slovenska šolska matica. (str. 9–41, 84–101, 136–145, 164–171). (Seminarsko). ID=392009 (1927) in ID=109323008 (2000)
- Schmidt, V. (1945). Smernice sodobnega pedagoškega dela. Popotnik, 63, št. 1, str. 4–12. ID=4693251
- Vidmar, T. (2011). Pedagogika v Sloveniji v zacˇetku 20. stoletja – identifikacija nekaterih dilem. V: T. Vidmar in J. Aksman (ur.). Pedagoško-andragoške razprave v Sloveniji in na Poljskem po prelomu stoletja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, str. 33–48.ID=254740480
- Vidmar, T. (2011). Šola in pojmovanja znanja med pragmatizmom in konstruktivizmom. Sodobna pedagogika, 62, št. 1, str. 28–40. . ID=761348