Slovenska umetnost novega veka II

Slovenska umetnost novega veka II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Žerovc Beti

Predavanja zajemajo zgodovinski pregled od leta 1820 do današnjega časa. Izhajajoč iz kulturnozgodovinskega konteksta temeljijo na predstavitvi slogovnega in motivnega razvoja ter se od tod usmerjajo v oznake najznačilnejših ustvarjalcev in vsestransko interpretacijo in oceno njihovih umetniških del. Prikazani so odmevi neoklasicizma, zlasti bidermajer z vprašanjem romantike, historizem ter nastajanje realizma. Poseben poudarek je posvečen umetnosti Moderne ter zatem novim smerem po 1. svetovni vojni in razcvetu umetnosti po 2. svetovni vojni. Pri tem je upoštevana vsa umetnost na slovenskih tleh, tako delo domačih kot priseljenih ali potujočih ustvarjalcev oz. vloga umetnostnega importa. Osvetljena so medsebojna razmerja, tudi pomen širših, sprva zlasti nemških in italijanskih, v 20. stoletju pa jugoslovanskih, posebej zagrebških izhodišč za oblikovanje slovenske umetnosti; prikazana je njena umetnostno geografska raznolikost, zlasti v 20. stoletju od t. i. impresionizma dalje pa tudi oblikovanje slovenske likovne umetnosti kot vse izrazitejše nacionalne identitete.

- NACE ŠUMI, DAMJAN PRELOVŠEK, JOŽE CURK, CENE AVGUŠTIN, PETER KREČIČ, ANDREJA ŽIGON, LEV MENAŠE, MIRKO KAMBIČ, HANKA ŠTULAR, VESNA BUČIĆ, MATIJA ŽARGI, referati s simpozija Umetnost 19. stoletja na Slovenskem, Radovljica 1978, Zbornik za umetnostno zgodovino n. v. XIV–XV (1978–1979)
- MILČEK KOMELJ, IGOR KRANJC, Ekspresionizem in nova stvarnost, katalog razstave Moderna galerija Ljubljana 1986
- JURE MIKUŽ, TOMAŽ BREJC, MARIJAN TRŠAR, ŠPELCA ČOPIČ, MELITA STELE-MOŽINA, STANE BERNIK, Slovenska likovna umetnost 1945–1978, 3 deli, katalog razstave Moderna galerija in Arhitekturni muzej, Ljubljana (Mladinska knjiga) 1979
- Do roba in naprej: slovenska umetnost 1975-1985, katalog razstave Moderna galerija, Ljubljana 2003.
- Razširjeni prostori umetnosti: slovenska umetnost 1985-1995, katalog razstave Moderna galerija, Ljubljana 2004.
- Teritoriji, identitete mreže: slovenska umetnost 1995-2005, katalog razstave Moderna galerija, Ljubljana 2005.

Arhitektura/Architecture:
- NACE ŠUMI, Arhitektura secesijske dobe v Ljubljani, Ljubljana (Mestni muzej) 1954
- BREDA MIHELIČ, JELKA PIRKOVIČ, Secesijska arhitektura v Sloveniji, Ljubljana 1997.
- DAMJAN PRELOVŠEK, Narodni slog v slovenski arhitekturi, Acta Historiae Artium Slovenica III (1998), pp. 115–126
- DAMJAN PRELOVŠEK, Jože Plečnik 1872-1957, New Haven – London 1997
- ANDREJ HRAUSKY, JANEZ KOŽELJ, DAMJAN PRELOVŠEK, trije vodniki po Plečnikovi arhitekturi (Plečnikova Ljubljana; Plečnikova Slovenija; Plečnik v tujini), Ljubljana (Dessa) 1996–1998.

Kiparstvo/Sculpture:
- SONJA ŽITKO, Historizem v kiparstvu 19. stoletja na Slovenskem, Ljubljana (Slovenska matica) 1989

Slikarstvo/Painting:
- BARBARA JAKI, Meščanska slika: Slikarstvo prve polovice 19. stoletja iz zbirk Narodne galerije, katalog razstave Narodna galerija Ljubljana 2000, Ljubljana 2000
- FRANCE MESESNEL, ANDREJA ŽIGON, Janez Wolf, 1825–1884: Življenje in delo, Zbornik za umetnostno zgodovino n. v. XXII (1986) (s komentarjem in katalogom del)
- FRANCE MESESNEL, Janez in Jurij Šubic, Ljubljana (Narodna galerija) 1939
- ANDREJA ŽIGON, Cerkveno stensko slikarstvo poznega 19. stoletja na Slovenskem, Celje (Mohorjeva družba) 1982
- TOMAŽ BREJC, Slovenski impresionisti in evropsko slikarstvo, Ljubljana (Partizanska knjiga – Znanstveni tisk) 1982
- BETI ŽEROVC, Rihard Jakopič - umetnik in strateg, Ljubljana (Založba /*cf.) 2002
- BETI ŽEROVC, Vesna ob izviru umetnosti, Potlačena umetnost (ur. Barbara Borčić, Jure Mikuž), Ljubljana (Open Society Institute) 1999, pp. 50–77
- Beti Žerovc, Savani na prvi razstavi slovenskih umetnikov v Trstu leta 1907, Acta Historiae artis Slovenica, XIV/2009, pp. 85-105

- Slovenski impresionisti in njihov čas 1890–1920, katalog razstave Narodna galerija Ljubljana 2008
- KSENIJA ROZMAN, Franc Kavčič, katalog razstave Narodna galerija Ljubljana 1978