Slovensko-francosko prevajanje I

Slovensko-francosko prevajanje I

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:90

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Šumrada Simona, lekt. dr. Dobnik Nadja, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Prevajanje iz francošcine v slovenšcino 1
b) Francoski jezik in tvorjenje besedil

Prevajanje iz francošcine v slovenšcino:
Namen predmeta je razviti tehnike in strategije za cim boljše razumevanje izhodišcnih besedil v francošcini in prevajanje izhodišcnih besedil razlicnih vrst v ciljni jezik.
Pisno in ustno analiziranje, povzemanje in parafraziranje krajših splošnih francoskih in slovenskih besedil. Primerjanje izvirnika in prevedenega besedila in razlik med prevodi razlicnih avtorjev. Izdelava povzetkov v slovenšcini na podlagi francoskega besedila.

Francoski jezik in tvorjenje besedil:
Študentje spoznajo razlicne tipe besedil, njihovo obliko, funkcijo, namen, ciljno bralstvo ter jezikovne znacilnosti na besedni in skladenjski ravni.
Spoznavanje tehnik prodiranja v besedilo, razclenjevanja in povzemanja.
Tvorjenje krajših sestavkov v slovenskem in francoskem jeziku na podlagi predloge, povzemanje, razclenjevanje s poudarkom na ustrezni rabi slovenskega in francoskega jezika. Prosto tvorjenje. Spoznavanje specificnosti francoske skladnje v primerjavi s slovenšcino.