Sodobna slovenska zgodovina

Sodobna slovenska zgodovina

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Repe Božo

Predmet obravnava družbenopolitično, gospodarsko, socialno in kulturno zgodovino Slovencev od konca prve svetovne vojne dalje na celotnem etničnem ozemlju. Kronološko je problematika zajeta v pet temeljnih sklopov: obdobje med obema vojnama, obdobje druge svetovne vojne, obdobje po drugi svetovni vojni, obdobje osamosvojitve Slovenije in obdobje po osamosvojitvi. Vsebinski sklopi uravnoteženo zajemajo politično, vojaško, gospodarsko, socialno in kulturo zgodovino, vsakdanje življenje, znanstveni razvoj in tehnološki napredek ter z njima povezane spremembe v družbi. Pri politični zgodovini je dan poudarek vsakokratni družbeni ureditvi ter notranjepolitičnim razmeram in odnosom med političnimi silami na Slovenskem. Predmet se navezuje na zgodovino Jugovzhodne Evrope in občo zgodovino.

D. Nećak, Božo Repe: Oris sodobne obče in slovenske zgodovine. Učbenik za študente 4. letnika, Ljubljana 2003, 342 str. ID - 124319744
B. Repe: Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije, Ljubljana 2002, 459 str. ID - 116740608
D. Nećak, B. Repe: Prelom 1914 -1918. Svet in Slovenci v prvi svetovni vojni, Ljubljana 2005, 297 str. ID – 223156480
D. Nećak, B. Repe: Kriza. Svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let, Ljubljana 2008, 268 str. ID – 241564416
Božo Repe, Rdeča Slovenija. Tokovi in obrazi socializma. Ljubljana: Sophia, 2003. COBISS.SI-ID – 126516224
Slovenija, moja dežela : družbena revolucija v osemdesetih letih / Božo Repe, Darja Kerec. Ljubljana, 2017. COBISS.SI-ID - 288528640
Literatura za posamezna tematska obdobja oziroma sklope bo navedena pri predavanjih.