Sodobne jezikoslovne teorije 2

Sodobne jezikoslovne teorije 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Živanović Sašo, prof. dr. Marvin Derganc Tatjana

Obravnavani pojavi so odbrani z ozirom na njihovo teoretično svežino in odmevnost v času študija.
1. Skladnja.
a. Neinterpretabilne oznake funkcijskih zvez minimalistične slovnice.
b. Formalne podobnosti stavčne in samostalniške zveze.
c. Sodelovanje med skladnjo in drugimi moduli slovnice.
2. Semantika.
a. Interpretacija oblikoskladenjskih jeder funkcijskih zvez stavka: čas, vid, modalnost, govorno dejanje.
b. Interpretacija oblikoskladenjskih jeder funkcijskih zvez samostalniških izrazov: kvantifikacija, določnost, števnost, ipd..
3. Fonologija.
a. Melodična zgradba fonoloških segmentov.
b. Avtosegmentalnost, fonotaktika in razmerja med ogrodnimi točkami.
c. Teorije šibljenja.
d. Vmesnik z morfologijo/skladnjo.
4. Morfologija.
a. Nastajanje besede v minimalistični slovnici. Model t.i. razpršene morfologije (Marantz): besede nastajajo s tvorjenjem kompleksnih skladenjskih jeder kjer koli v slovnici in na več načinov: s premikom jedra k jedru, s priklopom jedra k jedru in/ali s sestavljanjem strukturalno ali linearno stičnih jeder.
b. Vloga morfoloških razčlemb v razlagalni teoriji jezikovne zmožnosti.

David Adger, 2003, Core Syntax: A Minimalist Approach; OUP, Oxford. (Z vajami.) COBISS.SI-ID - 21985890
Morris Halle & Alec. Marantz, "Distibuted Morphology and the Pieces of Inflection", The View from Building 20: Essays In Linguistics In Honor of Sylvain Bromberger, Hale in Keyser, ur., The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, str. 111 – 76. COBISS.SI-ID - 1562210
Andrew Spencer & Arnold M. Zwicky,1998, The Handbook of Morphology, Blackwell, Oxford. COBISS.SI-ID - 9405282
Andrew Radford, 2004, Minimalist Syntax: Exploring the Structure of English, CUP, Cambridge. COBISS.SI-ID - 25875042
Adriana Belletti, ur. 2004, Structures and Beyond. The Cartography of Syntactic Structures, Volume 3, OUP, Oxford. COBISS.SI-ID - 165414915
Guglielmo Cinque, 1997, Adverbs and Functional Heads: A Cross-linguistic Perspective; OUP, Oxford. COBISS.SI-ID - 36262498
Noam Chomsky, 1995, The Minimalist Program, MIT, Cambridge, Massachusetts. COBISS.SI-ID 3536994
Associates. COBISS.SI-ID - 807419
Scheer, Tobias. 2004. A lateral theory of phonology. Vol 1: What is CVCV, and why should it be?. Berlin: Mouton de Gruyter. COBISS.SI-ID - 793339
Embick, David. 2010. Localism versus Globalism in Morphology and Phonology. Cambridge, MA: MIT Press. COBISS.SI-ID - 46272610
Richard Larson G. Segal, 1995, Knowledge of Meaning, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. COBISS.SI-ID - 260951
Una Stojnić (2021). Context and coherence : the logic and grammar of prominence. Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 134703619