Stališča, socialne kognicije in reprezentacije

Stališča, socialne kognicije in reprezentacije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. ddr. Rus Velko, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Predmetne, metodološke, zgodovinsko razvojne in paradigmatske značilnosti sodobne »socialne psihologije« kot kontekst za pridobivanje posebnejših temeljnih znanj v zvezi s stališči in sorodnimi pojmi, s socialno vrednotnimi orientacijami, s socialnimi reprezentacijami in komunikacijo, z diskurzom, s socialno kognicijo, z napovedovenjem vedenja, z osebnimi, osebnostnimi, »self«, skupinskimi, komunikacijskimi, socializacijskimi, kulturnimi in societalnimi dejavniki njihovega nastajanja in spreminjanja ter z empirično metodologijo njihovega raziskovanja, ki zajema metodologijo ugotavljanja in merjenja stališč, socialnih reprezentacij, socialnega znanja in sorodnih pojmov, različne socio-kognitivne pristope, analizo vsebine in konteksta ter različne (kvazi)eksperimentalne načrte za študij sprememb stališč in sorodnih pojmov.

Iz virov so izbrane samo določene strani, število strani je v celoti omejeno na sprejemljiv obseg. Opcija »poglavje po izboru« pomeni, da vir ni obvezen in da študent/ka po lastnem izboru izbere eno od poglavij. Obstaja poseben seznam zelo omejenega števila strani iz dveh del avtorja V. S. Rusa. Obstaja seznam približno 110 neobveznih del, z izbranimi stranmi, ki so na voljo študentom, ki jih tematika posebej zanima.

+ Augoustinos, M. Walker, I. (1996): Social Cognition. London: Sage (str. 288 -312 (»The social psychological study of ideology«). COBISS.SI-ID – 2668898
+ Heiman, G. A. (1995). Research methods in psychology. Boston: Houghton Mifflin Company. Str. 132 – 137 (»Selecting and controlling the independent variable«). COBISS.SI-ID - 1107810
+ Jackson, J. M. (1988). Social psychology, past and present. An integrative orientation. NJ: Hillsdale. Poglavje po izboru. COBISS.SI-ID - 13046626
+ Mesquita, B. in Frijda, N. H. (1992). Cultural variations in emotions: a review. Psychological Bulletin, vol. 112, 2, 179 – 204. COBISS.SI-ID – 4373258 http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/logi…
+ Miel, D. in Wetherell, M. (ur.) (1998). Doing social psychology. London: Sage. (izbrana poglavja); str. 87 – 320 (»Discovering subjective meaning: deepth interviewing«(Henry, J.); COBISS.SI-ID - 1024572481
Str. 233 – 278 (»Social representations of gender in the media: quantitative and qualitative content analysis.
+ Miheljak, V. (2012). Človek v socialnem in družbenem svetu. Ljubljana: FDV. Str. 132 – 149 (»Vprašanje paradigme v psihologiji«).COBISS.SI-ID – 259741696
+ Rus, V. S. (2011a). Socialna, societalna in socio-psihologija/ psiho-sociologija. Ljubljana: FF, Univerza v Ljubljani. Natančno določeno, zelo omejeno število strani. COBISS.SI-ID - 253665024
+ Rus, V. S. (2011b). Socialna in socio-psihologija: izbrana poglavja. Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta. Natančno določeno, zelo omejeno število strani. COBISS.SI-ID - 257912064
+ Zimbardo, P. G. in Leippe, M. (1991). The psychology of attitude change and social influence. New York: Mc Graw Hill. Str. 30 – 36 (»ABCs of influence: attitudes behavior and cognitions«.; »Appendix B: Measuring attitudes and their components«). COBISS.SI-ID - 924229

Priporočena literatura:
+ Breakwell, G. M., Foot, H. in Gilmour, R. (ur.) (1988). Doing Social Psychology (laboratory and field exercises). The British Psychological Society; (izbrana poglavja: str. 3 – 22 (»Questionnaire design«); str. 44 65 (»Attitude measurement«).
+ Cantor, N. in Mischel, W. (1979). Prototypes in person perception. V L. Berkowitz (ur.), Advances in Experimental Social Psychology (str. 3-52). New York: Academic Press.
+ Cranach, von, M. (1992): Multi – level organisation of knowledge and action – An integration of complexity. V von M. Cranach, W. Doise G. Mugny: Social representations and the social bases of knowledge (str. 10 – 22). New York, Toronto, Bern.
+ Fairweather, G. W. & Davidson, W. S. (1986). An introduction to community experimentation. New York: McGraw-Hill Book Company; poglavje po izboru. Str. 120 – 146 (»Measurement in field settings«).
+ Fiske, S. T. Taylor, S. E. ( 1991): Social cognition. New York: McGraw – Hill, Inc., str. 262 – 506 (Cognitive approaches to attitudes«).
+ Himmelweit, H. & Gaskell, G. (1990, eds.). Societal Psychology. London; str. 9 – 13 (»Introduction (to societal psychology)«.
+ Hogg, M. A. in Vaughan, G. M. (1999/ 2nd ed.). Social Psychology. Prentice Hall. (str. 105 – 115 (»Causal attributions and social knowledge«); 143 – 155 (»Measuring attitudes«).
+ Moliner, P., Rateau, P. in Cohen-Scali, V. (2002). Les representations sociales (pratique des etudes de terrain). Presses Universiatires de Rennes. Str. 21 – 28 (»Les representations dans les groupes«); str. 89 – 100 (»Les techniques de base d'analyse de contenu«).
+ Myers, D. G. (2002). Social psychology (7. izd.). McGraw Hill. Str.129 – 136 (»Behavior and attitudes: do attitude detremine behavior?«; str. 639 – 646 (»The social psychology of materialism and simplicity«).
+ Piaget, J. (1972): Epistemologie des sciences de l’homme. Paris: Gallimard. Poglavje po izboru.
+ Smith, B. Bond, M. H. (1998). Social psychology across cultures. Prentice Hall. Str. 97 – 123 (»The self and social cognition«).
+ Smith, E. R. Mackie, D. N. (2000). Social psychology. Philadelphia: Psychology Press. Str. 40 – 48 (»Asking and answering research questions: external validity and laboratory research«).
+ Triandis, H. (1971). Attitude and attitude change. New York: Wiley sons. (str. 182 - 200).
+ Ward, C. D. (1970): Laboratory manual in experimental social psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. (vaje na temo konstrukcije stališčnih lestvic).