Stara grščina I/2

Stara grščina I/2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Inkret Andreja, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina

Glavni in vrstilni števniki; 3. deklinacija: osnove na vokal;zaimki: osebni, svojilni, kazalni, vprašalni, nedoločni, oziralni, splošno oziralni, povratno osebni; glagola ??µ? (nadaljevanje), ??? in ??µ?; pridevniki – nekatere posebnosti; futur; sintaksa participa; absolutni genetiv; posebnosti v konstruiranju nekaterih glagolov; stopnjevanje pridevnika; pridevniki tipa ????; aorist; sigmatni aorist (aktiv, medij); stopnjevanje pridevnikov s priponama -??- in -????-; raba nekaterih sufiksov; predlogi (nadaljevanje).