Stara grščina II/2

Stara grščina II/2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Movrin David, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina

Perfekt: šibki in krepki aktivni, mediopasivni; pluskvamperfekt; reduplikacija in atiška reduplikacija; optativ: tvorba in funkcije; potencialni pogojni stavki; raba konjunktiva v odvisnikih; odvisni optativ (optativus obliquus); glagol ????; posebnosti v rabi indikativa; irealis in irealni pogojni stavki; posebnosti v rabi infinitiva in participa; atematna konjugacija; glagoli ????µ?, ????µ?, ??µ? in ????µ?; verbalni adjektiv; posledični stavki; temporalni stavki; koncesivni stavki; glagoli na -??µ?; glagol ??µ?.