Struktura ruskega jezika - morfologija I

Struktura ruskega jezika - morfologija I

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Vsebina

Položaj morfologije v jezikovni strukturi. Razmerje med morfologijo in besedotvorjem. Osnove morfematike in vrste morfemov (korenski, slovnični, besedotvorni). Slovnične kategorije: inherentne in pregibalne. Besedne vrste in kriteriji zanje. Problem predikativa v ruščini. Pregled besednih vrst in njihovih slovničnih kategorij. Pregibne besedne vrste: samostalnik (spol, živost-neživost, število, sklon), glagol (vid, način, čas, naklon, oseba, spregatveni tipi), pridevnik (spol, sklon, število, stopnjevanje, kratka-dolga oblika), zaimek (vrste zaimkov in pregibanje), števnik (vrste števnika in pregibanje). Nepregibne besedne vrste: prislov, veznik, predlog, členek, modalne besede, medmet. Osnovne slovnične kategorije samostalnika. Sklanjatveni in naglasni tipi. Pojem produktivnosti.
Prikaz je zasnovan rusko-slovensko kontrastivno.