Teorija jezika J I

Teorija jezika J I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zorman Marinka

Zgodovinski razvoj teorije določenega jezika Izbrana teorija določenega jezika in obravnava izbranih oblikoslovnih in skladenjskih problemov tega jezika.

- Aarts, B. (1997) English Syntax and Argumentation. Houndmills [etc.]: Macmillan.
- Booij, G. [et al.] (2000) Morphologie. Morphology. Berlin; New York: Walter de Gruyter.
- Frawley, W. J. (2003) International Encyclopedia of Linguistics. 2nd ed.
- Ramovš, F. (1971) Zbrano delo 1, 2. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
- Toporišič, J. (1992) Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.
- Toporišič, J. (2000) Slovenska slovnica. 4., prenovljena in razširjena izd. Maribor: Obzorja.
- Dixon, R. W. (2009). Basic Linguistic Theory, 2 : Grammatical Topics. Oxford: OUP Oxford.
- Dixon, R. W. (2010) Basic Linguistic Theory. Oxford: Oxford University Press.

Ostala literatura se glede na obravnavano tematiko določa sproti po dogovoru med predavateljem in študenti.