Teorija opisnega jezikoslovja – skladnja

Teorija opisnega jezikoslovja – skladnja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marvin Derganc Tatjana

- Opredeljevalne lastnosti tvorbene teorije jezika: ustvarjalni vidik rabe jezika, znanje jezika, tvorbenost, mentalizem, biološki determinizem, modularnost slovnice, domneva o avtonomnosti skladnje; formalizem in funkcionalizem v jezikoslovju.
- Tvorbena slovnica kot modularna slovnica univerzalnih in parametriziranih načel; jezikovne univerzalije in jezikovna tipologija v načelih in parametrih posamičnih modulov slovnice.
- Slovar slovnice in opredeljevanje slovarskih enot: leksikalno-pojmovna razčlemba besednega pomena; udeleženska razčlemba predikatnih izrazov; skladenjska vezljivost; pomenska družljivost.
- Teorija besednih zvez v slovnici načel in parametrov: endocentrizem, hierarhična zgradba besednih zvez, leksikalistična domneva. Hierarhična opredelitev osebka in predmeta v skladenjski zvezi. Leksikalne (glagolska, samostalniška, pridevniška, predložna) in funkcijske besedne zveze (stavčna, vezniška, nikalna zveza).
- Teorija udeleženskih vlog, pripis udeleženske vloge argumentnim zvezam v stavku; udeležensko načelo: domneva o enoznačnem pripisu udeleženskih vlog.
- Teorija sklona. Skladenjski sklon (imenovalnik, tožilnik, rodilnik) kot nepomenljiva oblikoskladenjska oznaka argumentnih (referencialnih) samostalniških zvez; sklonsko sito, skladenjsko razmerje med pripisovalcem in prejemnikom sklona, jezikovna raznolikost z ozirom na pripisovalce sklona, razširjenost leksikalnega sklona in izražanje sklona v glasovni verigi
- Teorija navezovanja. Univerzalno in posebno v načelih navezovanja samostalniških izrazov. Povratno navezovanje v angleškem in slovenskem jeziku.
- Neizražene prvine skladenjskih razčlemb: PRO, pro, sled.
- Teorija nadzora in interpretacija neizraženega osebka angleških in slovenskih nedoločniških zvez.
- Pravilo Premesti ? . Skladenjski premik samostalniške zveze v položaj kake druge samostalniške zveze (zamenjava): dviganje iz osebka v osebek, trpniški premik kot primerka delovanja enega samega pravila; posledice prepoznavanja sledi za anaforičen izraz, podrejen načelu (A) navezovalne teorije.
- K-premik v skladnji in logični obliki; tvorjenje vprašalnih stavkov v angleški in slovenski skladnji; večkratna vprašanja in večkraten premik k-zvez v skladnji; stalna stava k-zvez; skladenjsko, morfološko in fonološko utemeljevanje k-sledi.
- Omejevanje pravila Premesti ? z načelom stičnosti, z načelom neizraženih prvin in z načelom t.i. relativizirane minimalnosti.
- Logična oblika.

- Peter Hugoe Matthews, 1981, Syntax, CUP, Cambridge. (306 str.)
- Liliane Haegeman, 1994, Introduction to Government and Binding Theory, Blackwell, Oxford. (Z vajami, 728 str.)
- Marija Golden, 2000, Teorija opisnega jezikoslovja: 1. Skladnja, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. (238 str.)
- Andrew Radford, 2004, Minimalist Syntax and the Syntax of English: Exploring the Structure of English, CUP. (Z vajami, 512 str.)
- Adriana Belletti & Luigi Rizzi, ur., 2002, Noam Chomsky: On Nature and Language, Cambridge University Press, Cambridge. (An interview on minimalism, str. 92-161.)
- Noam Chomsky & Howard Lasnik, 1993, “Principles and Parameters Theory”, ponatis: 1995, The Minimalist Program, The MIT Press, Massacusetts, Cambridge; str. 13 -127.
- Noam Chomsky, 1989 (1986, Knowledge of Language), slovenski prevod B. Kante, Znanje jezika; O naravi, izviru in rabi jezika, Mladinska knjiga, Ljubljana. (289 str.)
- Carnie, Andrew. 2013. Syntax: a generative introduction. Oxford: Wiley-Blackwell.