Teorija vzgoje

Teorija vzgoje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jeznik Katja, prof. dr. Kroflič Robert

- vpetost teorije vzgoje v antropologijo, filozofijo, psihologijo, sociologijo in pravo;
- definiranje osnovnih fenomenov: vzgoja, izobraževanje, socializacija, manipulacija, indoktrinacija;
- mesto naštetih fenomenov v funkcionalnem in institucionalnem okolju;
- vznik prvih pedagoških vprašanj v evropski tradiciji: inkulturacija v mezopotamski mitologiji, (ne)zmožnost vzgoje v antiki in srednjeveškem teoretskem mišljenju (Sokrat, Avguštin, Akvinski);
- filozofska osnova temeljnih razsvetljenskih vzgojnih paradigem: Kant, Rousseau, Hume;
- teoretske razsežnosti evropskih vzgojnih paradigem 19. in 20. stoletja: herbartizem, duhoslovna pedagogika, socialno-kritična pedagogika, reformska pedagogika;
- temeljne tradicionalne in sodobne etične ideje in definiranje vzgojnega smotra in procesa;
- nova razvojno-psihološka spoznanja in teorije učenja ter njihov vpliv na razumevanje vzgojnega procesa;
- sociološke teorije modernizacije, družbene anomije, sprememb socializacije in njihove pedagoške razsežnosti;
- vpliv tradicionalnega in sodobnega prava na vprašanje legitimnosti vzgoje;
- analiza izbranih vzgojno-teoretskih vprašanj: moč vzgoje in vprašanje avtoriteta in pedagoškega erosa, vzgojni cilji med konceptoma avtonomije in avtentičnosti (univerzalnost in partikularnost vzgojnega smotra), posredni in neposredni dejavniki institucionalne vzgoje, vzgoja med intencionalnostjo in načrtovanjem, vzgoja med družbeno pogojenostjo, razvojem individualnih dimenzij osebnosti in antropološkimi ideali, vzgoja in vrednote pozne moderne (strpnost, inkluzivnost, demokracija), duhovna dimenzija vzgoje.

- Kroflič, R. Avtoriteta v vzgoji. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče 1997. 352 str. ID=69216000
- Kroflič, R. Etična in politična dimenzija projekta Reggio Emilia. V: Devjak, T. idr. (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 11-66. ETIČNA IN POLITIČNA DIMENZIJA PROJEKTA REGGIO EMILIA Robi Kroflič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za peda in ID=252457216
- Kroflič, R. Vzgoja za odgovornost onkraj razsvetljenske paradigme: od razvoja odgovora-zmožnosti k spoštljivemu odnosu in razvoju etične zavesti. Sodobna pedagogika, 2007, letn. 58, posebna izd., str. 56-71. ID=761348 in http://www2.arnes.si/~rkrofl1/bibliografija.html
- Kroflič, R. Etične in/ali pravne osnove vzgojnih konceptov javne šole/vrtca, Sodobna pedagogika, 2003/4, str. 8-29. 18 str. ID=761348 in http://www2.arnes.si/~rkrofl1/bibliografija.html
- Kroflič, R. Umetnost kot induktivna vzgojna praksa. V:. Kulturno žlahtenje najmlajših : razvoj identitete otrok v prostoru in času preko raznovrstnih umetniških dejavnosti. Ljubljana: 2010. Str. 24-39. KULTURNO ŽLAHTENJE NAJMLAJŠIH in ID= 253528576

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.