Teorija zgodovinskega jezikoslovja

Teorija zgodovinskega jezikoslovja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Currie Oliver, prof. dr. Marvin Derganc Tatjana

Raziskovalni cilji in metode zgodovinskega jezikoslovja. Diahroni vpogled v mehanizme spreminjanja jezika na vseh jezikovnih ravninah. Teorija glasovne spremembe (domneva o redovitosti, razmerje do fonologije, asimilatorne spremembe, disimilatorne spremembe, metateza, epenteza, odprava hiata, glasovne spremembe v odvisnosti od zgradbe in funkcije besede). Vrste in težnje jezikovnih sprememb, pogojenih z analogijo. Problematika jezikov v stiku (izposojanje, narečja, koine, pidžin, kreolski jeziki). Historična semantika. Spremembe na ravni skladnje. Sistematizacija vedenja o načelih primerjalne metode ter interne in eksterne rekonstrukcije ter njune bistvene vloge pri diahronem preučevanju katerega koli jezika.

• H. H. Hock. Principles of Historical Linguistics. 2. izd. Mouton de Gruyter. Berlin, 1991.
• L. Campbell. Historical Linguistics: An Introduction. MIT Press. Cambridge. MA, 2004.
• L. Trask, R. McColl Millar. Trask's Historical Linguistics. Hodder Education. London, 2007.