Uporabno jezikoslovje - jezik in govorec

Uporabno jezikoslovje - jezik in govorec

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Saksida Amanda, izr. prof. dr. Manouilidou Christina, prof. dr. Novak Lukanovič Sonja

Vsebina

Študent/ka se seznani z naslednjimi vsebinami:
- Osnovne teorije o usvajanju/učenju jezikov- nativistične: behavioristične, formalne (poudarek na sintaksi in fonologiji): funkcionalne (poudarek na semantiki in pragmatiki).
- Nevrološke, razvojnopsihološke in emocionalne podlage usvajanja jezika/ov.
- Zakonitosti in faze govornega razvoja v zgodnjem, srednjem in poznem otroštvu.
- Sovisnost med govornim in spoznavnim razvojem.
- Razvijanje jezikovne zmožnosti(glasovni razvoj, usvajanje leksike, sintakse, pragmatike) in sporazumevalne zmožnosti (usvajanje sociolingvistične/ komunikacijske kompetence).
- Pojem jezikovnega primanjkljaja in govorne motnje.
- Tipologija dvojezičnosti glede na:
- korelacijo med znakom/besedo (poimenovanjem) in konceptom (sestavljena:usklajena, aditivna:subtraktivna dvojezičnost),
- zaporedje usvajanja dveh jezikov (simultana/vzporedna: konsekutivna/zaporedna dvojezičnost),
- jezikovno zmožnost v obeh jezikih (dominantna:uravnotežena dvojezičnost),
- funkcijo obeh jezikov,
- identiteto in in indentifikacijo dvojezičnega govorca .
- Opredelitev kritičnega obdobja za učenje/usvajanje jezikov.
- Jezikovne, socialne in psihološke strategije pri usvajanju/učenju jezika/ov.
- Značilnosti razvoja govora dvojezičnih otrok: mešanje jezikov, jezikovni preklop, prevajanje. Jezikovna intereferenca:jezikovni transfer.
- Metalingvistično zavedanje pri eno- in dvojezičnih: leksika, fonologija, sintaksa.