Uporabno jezikoslovje - jezikovno in družbeno razslojevanje

Uporabno jezikoslovje - jezikovno in družbeno razslojevanje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novak Lukanovič Sonja

Družbena, kulturna in jezikovna razslojenost. Razmerja med družbeno strukturo in jezikom. Družbeni dejavniki jezikovnega razslojevanja (sloj, spol, starost, etničnost, religija).
Jeziki v stiku, izbira jezika ter jezikovnih zvrsti v večkulturnem kontekstu. Jezikovne posledice jezikovnega stika.
Jezikovno prilagajanje, diglosija, etnolingvistična vitalnost, teorija govornih domen/priložnosti za rabo jezika..
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje.
Pri seminarskem delu se študent/ka seznani z metodologijo sociolingvističnega raziskovanja ter v obliki samostojnega študija ob pripravi seminarske naloge ali mini raziskave (študije primera) odkriva pojave jezikovne in družbene razslojenosti ter jezikovna razmerja v Sloveniji, v jezikovno mešanih okoljih vzdolž slovenske meje in drugod, v Evropski zvezi in po svetu.

- Ammon, U., N. Dittmar, K.J. Mattheir (eds.) (1987): Sociolinguistics. An international handbook of the science of language and society. Vol. I. Berlin, New York : W. de Gruyter. COBISS.SI-ID - 760827
- Ammon, U., N. Dittmar, K.J. Mattheir (eds.) (1989) Sociolinguistics. An international handbook of the science of language and society. Vol. II. Berlin, New York : W. de Gruyter. COBISS.SI-ID - 760827
- Baker, C. (1994): Attitudes and Language. Multilingual Matters, Clevendon. COBISS.SI-ID - 28206685
- Chambers, J.K., (2002), Sociolinguistic Theory: Linguistic Variation and its Social Significance. Basil Blackwell, Oxford. England. COBISS.SI-ID - 28255325
- Cummins, J. (2000): Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Cambrian Printers Ltd. Clevedon. COBISS.SI-ID - 12301389
- Fasold, R: (1996), The Sociolinguistics of Society. Introduction to Sociolinguistics. Volume I. Basil Blackwell, Oxford. England. COBISS.SI-ID - 40044033
- Kontaktlinguistik = Contact Linguistics =Linguistique de contact : ein internationales Handbuch zeitgenössicher Forschung = an international Handbook of contemporary research = manuel international des recherches contemporaines. Goebl, H.(ed.) (1996, 1997). 1. 2. Halbband = Volume 1, 2 = Tome 1, 2. Berlin, New York : W. de Gruyter. COBISS.SI-ID - 13351266
Ricento, T. (ed.) (2006): An introduction to language policy : theory and method. Malden ; Oxford ; Carlton : Blackwell Publishing. COBISS.SI-ID 732155

Priporočena literatura:
- Bridget L. Anderson (2008) Migration Accomodation and Language Change: Language at the Intersection of Regional and Ethnic Identity. Palgrave Macmillian Studies in Language Variation.