Uvod v primerjalno književnost

Uvod v primerjalno književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smolej Tone

Predmet obravnava pojem in raziskovalno področje primerjalne književnosti, njene posamezne discipline in izrazje oz. pojmovni aparat. Razgrne tipologijo primerjav, historiat literarnega zgodovinopisja s posebnim ozirom na porajanje primerjalne književnosti ter njeno razširjenost po svetu (različni programi oz. šole) in doma. Poleg tega predstavi teorije vodilnih tujih in slovenskih komparativistov (Van Tieghem, Wellek, Chevrel, Remak, Ocvirk, Kos) ter na kratko seznani z novejšimi premiki na področju komparativistike (imagologija, primerjalna poetika, prevajalske študije, primerjalne kulturne študije, postkolonialne študije).

Yves Chevrel, La littérature comparée. Paris 1989. 127 str.
Gvozden Eror, Šta se poredi u poredbenim književnim studijama? Filološki pregled 2003, št. 1 in 2, str. 9–32 in 73–100.
Evald Koren, Primerjalna književnost na Slovenskem. Primerjalna književnost 1988, št. 2, str. 51–54.
Evald Koren, Primerjalna književnost in literarna veda. Primerjalna književnost 1990, št. 2, str. 45–51.
Janko Kos, Teorija in praksa slovenske primerjalne književnosti. Primerjalna književnost 1978, št. 1–2, str. 30–44.
Tone Smolej, Majda Stanovnik. Anton Ocvirk. Ljubljana 2007. 287 str.
Tone Smolej (ur.), Tematologija. Izbrana poglavja. Ljubljana 2010. 259 str.
Anton Ocvirk, Teorija primerjalne literarne zgodovine. Ljubljana 1936. 203 str.
Tomo Virk, Primerjalna književnost danes – in jutri? Primerjalna književnost 2001, št. 2, str. 9–31.
René Wellek, The Concept of Comparative Literature. Yearbook of Comparative and General Literature 1953, str. 1–5.