Uvod v psihologijo

Uvod v psihologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kobal Grum Darja

Vsebina

Vsebina:
Predmet, cilji in struktura psihologije: Definicija psihologije. Pojmovanja predmeta psihologije Integralno pojmovanje predmeta psihologije. Mesto psihologije v sistemu znanosti. Znanstvena metoda. Znanstvene hipoteze, modeli in teorije. Znanstveni zakoni. Psihološke discipline: teoretične in aplikativne.
Zgodovina in usmeritve psihologije:
Oblikovanje psihološke znanosti.
Prve usmeritve: očetje psihologije - Wundt, James, Pavlov, Freud; strukturalizem - Wundt, Titchener; Würzburška šola; funkcionalizem - James, Hall, Čikaška šola.
Usmeritve druge in tretje generacije: Psihoanaliza - Freud, Adler, Jung; neopsihoanaliza; Gestalt psihologija - Wertheimer, Köhler, Koffka, Lewin; behaviorizem - Thorndike, Watson, Hull, Tolman, Skinner, Guthrie; neobehaviorizem; sociobehaviorizem; humanistična psihologija - Maslow, Rogers; Frankl; kognitivna psihologija; kognitivni obrat v psihologiji; kognitivna znanost.
Razvoj aplikativne in diferencialne psihologije.
Psihologija na slovenskem.
Področja psihologije: Kognitivni procesi. Motivacijski in čustveni procesi. Osebnost in medosebne razlike. Sposobnosti. Jaz, samopodoba in samospoštovanje.
Psihični razvoj. Socialni vidiki obnašanja. Psihično zdravje, stres in psihoterapija.
Sodobni trendi v psihologiji: vedenjsko-socialno-kognitivna paradigma, bioevolucijska paradigma, pozitivna psihologija.
Metode psihologije: Pridobivanje informacij. Ocenjevanje in merjenje, raziskovanje, razlaganje in uporaba spoznanj.
Raziskovalni proces: problem, formulacija hipotez, preverjanje, tolmačenje. Kratek pregled glavnih metod ocenjevanja in raziskovanja. Uvod v pregled APA standardov. Osnove psihološke etike: etične dileme, kodeks poklicne etike psihologov, etična načela psihološke dejavnosti, psihološka etika in zakonski predpisi.